RSMH Opinion

Ny strategi för psykisk ohälsa

article image

Nedanstående är en sammanfattning gjord av RSMH MG på grundval av det faktiska publicerade materialet. Källmaterialet finns att ladda ned på annan plats på denna sida.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter haft i uppdrag att ta fram underlag och ett förslag till:

 • • ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention med mål och prioriteringar för området samt indikatorer för uppföljning
 • • uppföljningssystem
 • • hur myndigheterna kan stödja genomförandet och uppföljningen av strategin.

Utifrån utgångspunkterna i regeringsuppdraget föreslår myndigheterna en tioårig strategi för området som integrerar arbete med att främja psykiskt välbefinnande, förebygga psykisk ohälsa och suicid, och förbättra livsvillkoren för personer som lever med olika psykiatriska tillstånd. För att möjliggöra detta föreslås ett brett och tvärsektoriellt arbete som adresserar både individuella och strukturella faktorer för psykisk hälsa.

Myndigheterna har föreslagit en ny strategi med visionen att skapa ett samhälle som främjar god och jämlik psykisk hälsa för alla, och där ingen behöver känna att suicid är den enda utvägen. För att uppnå denna vision har de fastställt fyra övergripande mål som ska uppfyllas under en 10-årsperiod:

 1. Förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen.
 2. Minska antalet suicidfall.
 3. Minska ojämlikheten inom psykisk ohälsa.
 4. Minska de negativa konsekvenserna av psykiatriska tillstånd.

För att nå dessa övergripande mål har myndigheterna definierat sju delmål med prioriterade insatsområden:

 1. Främja psykiskt välbefinnande och öka allmänhetens kunskap om psykisk hälsa.
 2. Satsa på barn och unga genom att säkerställa en trygg uppväxt och en hälsofrämjande skolmiljö.
 3. Skapa ett inkluderande och hållbart arbetsliv som främjar psykisk hälsa.
 4. Minska stigmatisering och diskriminering av personer med psykisk ohälsa.
 5. Förbättra vården och omsorgen för att möta individens behov.
 6. Stärka suicidpreventivt arbete genom att minska riskfaktorer och öka stödet för dem som är i riskzonen.
 7. Utveckla kunskapen inom området psykisk hälsa och suicidprevention genom forskning och samarbete.

För att följa upp framstegen och säkerställa att strategin genomförs enligt planen, har de föreslagit användningen av indikatorer och uppföljningssystem. Detta kommer att inkludera insatser som baseras på dialog och samråd med olika intressenter.

För att genomföra strategin kommer samordning och samarbete vara nödvändigt, med myndigheter och andra aktörer, inklusive regioner, kommuner och civilsamhällets organisationer. En gemensam handlingsplan med konkreta åtgärder kommer att tas fram, och ett generaldirektörsråd samt en nationell samordningsfunktion ska etableras för att säkerställa att strategin genomförs effektivt och hållbart.

Detta strategiförslag har som mål att bygga en sektorsövergripande och långsiktigt hållbar struktur för att förbättra psykisk hälsa och förebygga suicid i hela befolkningen.

Strategin föreslås fungera som en gemensam plattform med gemensamma mål och en tydlig riktning för att hjälpa aktörer att prioritera och planera sina insatser. Detta syftar till att skapa en mer systematisk, samordnad och effektiv strategi för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa samt suicid. Detta kommer att öka samarbetet och samverkan inom området.