RSMH Etiska rättigheter

Etiska riktlinjer

article image

Etiska riktlinjer för RSMH
fastställda av RSMH:s kongress 2023-05-14

RSMH är en brukarorganisation där medlemmar, lokalföreningar, distrikt och förbund tillsammans jobbar för att RSMH ska vara en organisation som ses som trovärdig, seriös och kompetent.

Vi vill växa som organisation och vi vill bli lyssnade på. För att det ska bli så måste alla i organisationen, medlemmar, förtroendevalda och anställda, känna till och dela vår värdegrund.

De etiska riktlinjerna gäller alla inom förbundet, medlemmar, förtroendevalda och anställda, och är till för att ge vägledning och stöd, för att stärka demokratin och gemenskapen.

Syftet med de etiska riktlinjerna är:

  • • Att bidra till ett gemensamt förhållningssätt inom vår organisation
  • • Att bibehålla och stärka omvärldens förtroende för rsmh
  • • Att vi förstår att vi ska bemöta varandra på ett sätt som stärker gemenskapen inom förbundet och utvecklar den enskilda medlemmen.


Värdegrund

RSMH:s verksamhet ska genomsyras av respekt för människors lika värde, öppenhet, demokratiska värderingar och arbetssättMissbruka inte din förtroendeställning

När du representerar RSMH eller deltar i vår verksamhet ska du visa medmänsklighet, respekt och inte utnyttja någons oförmåga.

Du ska respektera andras kunskap och erfarenhet.

När du uttalar dig för RSMH ska det vara i frågor som är relevanta för vår verksamhet och inom ramen för våra styrdokument. Din information om RSMH ska vara korrekt så att den inger förtroende och underlättar samarbete.

Du ska hålla dig till fakta. Känner du inte till en sak som Du tillfrågas om ska du hänvisa till annan person eller återkomma med svar.Vi bemöter varandra med respekt

Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska inte utsätta andra för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Du ska inte heller utsätta andra för kränkande särbehandling eller annan form av trakasserier. Hot och våld är fullkomligt oacceptabelt inom RSMH och heller inte förenligt med medlemskap. Du ska i ditt handlande verka i enlighet med RSMH:s etiska riktlinjer och demokratiska värderingar och arbetssätt.Vi värnar om allas personliga integritet

Du ska inte föra vidare det du har fått i förtroende av personer inom RSMH, om de inte själva så önskar.

Du ska tillbakavisa skvaller och förtal. Vi talar alltid MED varandra och inte OM varandra. Du får aldrig lämna ut personuppgifter som anförtrotts dig till tredje part.Vår verksamhet är drogfri

Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska under utövande av detta avhålla dig från alkohol och andra icke läkarordinerande droger. På så sätt värnar vi om varandra och skapar trygga möten.Vi bör agera så att det inte uppstår beroendeförhållanden eller intressekonflikter.

För att ingen ska kunna misstänka att en person är vald eller har gynnats enbart för att den är släkt eller nära vän till någon är det viktigt att förtroendevalda, adjungerade och anställda på alla nivåer inom förbundet känner till och följer de riktlinjer som finns runt jäv.Intressekonflikter och jäv

  1. Du är jävig när man behandlar ett ärende som berör dig personligen, din familj, släkt eller nära vänner.

  2. En jävig person har rätt att närvara när ärendet presenteras och för att svara på frågor. Men har inte rätt att delta vid diskussion och beslut.

Riktlinjerna ovan rör beslutsfattande och betyder inte att det råder förbud för släkt eller vänner till någon som är medlem i RSMH att göra en ideell insats, när detta är bra för förbundet.