Stadgar

Stadgar antagna 2015/05/08-10

Stadgar

1. RSMH:s syfte

1.1

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, är ett ideellt, partipolitiskt obundet och religiöst neutralt förbund, som genom intressepolitiskt arbete och kamratstödjande verksamhet verkar för dem, som hotas av, är eller har upplevt sociala eller psykiska svårigheter. Förbundet är öppet för alla som vill verka för dessa syften. Grunden för RSMH:s verksamhet är medlemmarnas kunskaper om och erfarenheter av den sociala och psykiatriska vården och de påfrestningar som finns i samhället.

1.2

RSMH verkar för:
a. att medlemmarnas egna erfarenheter i sociala och psykiska frågor respekteras och tas tillvara i samhället
b. att integritet och rättigheter respekteras för dem som har sociala och/eller psykiska besvär
c. att ökade insatser görs för att förebygga sociala och/eller psykiska besvär
d. att alternativa behandlingsformer utvecklas
e. att utveckla ungdomsverksamhet
f. att RSMH samverkar med andra organisationer för att uppnå våra mål.

2. Organisation och uppgifter

RSMH:s organisation utgår ifrån lokalföreningar som finns runt om i landet. Lokalföreningen verkar i en eller flera kommuner. Föreningarna ingår i sin tur i ett distrikt. Alla lokalföreningar bildar förbundet och möts på kongressen vart fjärde år då bland annat förbundsstyrelse väljs.

3. Medlemskap

3.1

Medlemskap kan vinnas av varje person som stödjer RSMH:s syfte. Medlemskap är tillåtet i endast en lokalförening. Möjlighet ska finnas att delta i aktiviteter i andra lokalföreningar efter överenskommelse.

3.2

Organisationen kan erbjuda fysisk eller juridisk person stödjande medlemskap. Stödjande medlem är ansluten direkt till Riksförbundet. Stödjande medlemskap är skilt från medlemskap som utövas i förening. Stödjande medlem erhåller information från Riksförbundet.

3.3

Medlem som skadar organisationens verksamhet eller bryter mot förbundets stadgar eller Etiska normer kan varnas, avstängas eller uteslutas. Beslut kan överklagas. (Se bilaga 1.)


4. Medlemsavgift

4:1

Medlemsavgiften till Riksförbundet RSMH fastställs av kongress eller förbundsråd. Avgiften avser lokalföreningens nästkommande verksamhetsår. Medlemsavgiften baseras på medlemsantalet per den 31 december och skall vara inbetald 1:a maj året därpå. Förening som ej erlagt beslutad avgift i rätt tid äger ej rätt att deltaga i förbundet i något sammanhang.

4:2

Distriktets årsmöte har att fastställa lokalföreningens avgift till distriktet.

4:3

Lokalföreningens årsmöte beslutar om den individuella medlemsavgiftens storlek, dock lägst 100 kr för medlem, och lägst 50 kr för familjemedlem. Medlem som ej betalt avgift för senast gångna verksamhetsåret kan avföras.

5. Lokalföreningen (5-13)

Punkt 5 till 13 i dessa stadgar handlar om lokalföreningen. Lokalföreningens verksamhetsområde fastställs av distriktet. Lokalföreningens namn inleds med RSMH-. För att bli antagen som medlem ska lokalföreningen ha minst 10 betalande medlemmar, anta dessa stadgar och valt styrelse eller interimsstyrelse. Lokalföreningens uppgifter är att:
* Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,
* Nå och värva nya medlemmar,
* Påverka och samverka med kommuner, psykiatriska kliniker eller motsvarande och delta i brukar- och funktionshinderråd.
* Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,
* Stödja och utveckla ungdomsverksamheter.

5. Årsmöte

5.1

Föreningens årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före februari månads utgång.
Vid årsmötet har varje medlem, som betalt medlemsavgiften före den 31/12 föregående år en röst. Styrelsen och revisorerna har ej rösträtt i frågor, som berör förvaltningen av deras uppdrag.
Representanter utsedda av RSMHs förbundsstyrelse och distriktsstyrelse har yttrande- och förslagsrätt.
Varje medlem har rätt att väcka motion till årsmöte. Över varje i tid inkommen motion ska styrelsen avge ett eget yttrande med rekommendation till beslut som tillsammans med motionen överlämnas till årsmötet för beslut.
Motion ska avfattas skriftligt och vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
För behandling av övriga frågor krävs 2/3 majoritet, samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

5.2

Kallelse till årsmöte, förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, förslag till verksamhetsplan, budget, valberedningens förslag, inkomna ansökningar om prövning av beslut om avstängning eller uteslutning med styrelsens yttrande däröver, motioner med styrelsens yttrande samt förslag från styrelsen ska finnas tillgänglig senast två veckor innan årsmötet.
Revisorernas berättelse ska föreligga senast vid årsmötets öppnande.

6. Extra årsmöte

6.1

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen så beslutar, eller på begäran av revisorer, eller då minst 1/3 av medlemmarna så begär. För kallelse till extra årsmöte gäller vad som stadgas för årsmöte. Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett det extra årsmötet.

7. Medlemsmöte

Medlemsmöte bör hållas minst tre gånger per år. Medlemsmötena är mellan årsmötena, vars beslut ej kan upphävas, föreningens högsta beslutande organ. Ärende bör alltid vara berett av styrelsen innan medlemsmöte kan fatta beslut. Kallelse med förslag till dagordning med de ärenden som ska tas upp, ska delges samtliga medlemmar senast en vecka före medlemsmötet.

8. Styrelsen

8.1

Val av styrelse Alternativ A
Vid årsmötet ska väljas en styrelse bestående av ordförande, kassör samt minst tre övriga ledamöter jämte ersättare. Ordförande väljs för ett år eller två år och övriga ledamöter för två år. Halva antalet ledamöter väljs det ena året och halva antalet det andra med växelvis avgång. Ersättare väljs för ett år.

Alternativ B
Vid årsmötet ska väljas en styrelse bestående av ordförande, kassör samt minst tre övriga ledamöter jämte ersättare. Styrelsen utses för en tid av ett år.

8.2

Styrelsens uppgifter:
* Styrelsen har att leda föreningens verksamhet och verkställa de beslut som fattas av årsmötet respektive medlemsmötet.
* att utse vilka som har att teckna föreningens firma samt bank- och plusgiro; firmatecknare ska vara minst tre, varav minst två tecknar tillsammans.
* Gifta, sambo eller personer med nära släktskap får ej tillsammans vara firmatecknare
* att förbereda och kalla till årsmöte och medlemsmöte
* att svara för att distriktet och förbundet erhåller verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och årsmötesprotokoll
* att distriktet erhåller styrelseprotokoll och protokoll från medlemsmöte att övriga uppgifter som begärs insändes inom beslutad tid
* att svara för att avgift till distrikt betalas inom fastställd tid
* att styrelsen ej kan fatta beslut om upptagande av lån eller iträda sig väsentligt ökade utgifter utan revisorernas eller distriktets utlåtande samt mötesbeslut.
* att innan samarbetsavtal eller verksamhetsavtal skrivs på av lokalförening ska samråd ha skett med distriktsstyrelsen.

8.3

Styrelsen kan fatta beslut då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Förbundsstyrelsen och/eller distriktsstyrelsen eller av dessa utsedd representant äger rätt att närvara vid lokalföreningens årsmöten, eller sammankalla till extra årsmöte.

8.4

Anställd personal kan ej ingå i den föreningsstyrelse personen är anställd av, eller om distriktet är arbetsgivare i den lokalförening personen är placerad. Personal kan adjungeras som t ex sekreterare eller kassör.


9 Revisorer och valberedning

9.1

Vid årsmötet väljs två revisorer samt två revisorsersättare vilka har att granska lokalföreningens räkenskaper och förvaltning.
Revisorerna ska fortlöpande få tillgång till föreningens protokoll och andra handlingar.
Räkenskaper och verksamhetsberättelse ska tillställas revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

9.2

Vid årsmöte eller medlemsmöte utses en valberedning, som ska bestå av minst tre personer med minst en ersättare, som utarbetar förslag till styrelse, revisorer jämte övrig representation för nästkommande verksamhetsår.
Anställd personal får ej ingå, men kan adjungeras.

10. Verksamhetsår

Verksamhetsåret omfattar 1 januari - 31 december.

11. Arbetsgivaransvar

11.1

För de lokalföreningar som har anställd personal har lokalföreningens styrelse arbetsgivaransvar. Är distriktet arbetsgivare har lokalföreningens styrelse arbetsledarfunktion.

11.2

I de fall styrelsen ej fullföljer arbetsgivaransvaret har i första hand distriktets styrelse och därefter förbundsstyrelsen rätt att kalla till styrelsemöte och om så är nödvändigt till extra årsmöte.
I sådana fall ska distrikts- och förbundsstyrelsen agera med omtanke om berörda parter.

11.3

Lokalförening med arbetsgivaransvar ska för att fullfölja sitt medlemskap i RSMH anmäla sig som medlem i KFO – Kooperationens förhandlingsorganisation. KFO är den arbetsgivarorganisation som RSMH är medlem i. Det är lokalföreningens styrelse som är ansvarig att sådan anmälan görs.

12. Beslutsordning

Beslut fattas som majoritetsbeslut, dvs som beslut gäller den mening som fått mer än hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal bifalls det beslut som sittande ordförande biträder, dock ej vid personval då lotten ska avgöra. Vid personval väljs de som erhållit flest röster. Fullmaktsröstning är ej tillåten.

13. Lokalföreningen upphör

13.1

Lokalföreningen upphör genom beslut på årsmöte om minst 2/3 av närvarande medlemmar så beslutar eller om, under två på varandra följande verksamhetsår, årsmöte ej ägt rum.
Förening som inte genomfört årsmöte ska deponera pengar och inventarier på distriktet. Efter två år, eller om föreningen av annat skäl upphör, tillfaller lokalföreningens pengar och inventarier distriktet om sådant finns, i annat fall förbundet.

13.2

Lokalförening som skadar organisationens verksamhet eller bryter mot förbundets stadgar eller etiska normer kan varnas och uteslutas. Lokalförening som blir utesluten får inte använda RSMH:s namn. Beslut kan överklagas. (Se bilagorna 1 och 5.)

Distrikt (14 -18)

Punkt 14-18 i dessa stadgar handlar om distriktet. Distriktets verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Samtliga lokalföreningar inom verksamhetsområdet ingår i distriktet. Distriktets namn är RSMH följt av geografisk bestämning.
Distriktets uppgift är att:
* Samordna och stödja lokalföreningarnas såväl organisatoriskt som intressepolitiskt.
* Fastställa föreningarnas verksamhetsområde efter samråd.
* Medverka till att starta nya lokalföreningar bildas.
* Påverka landsting eller motsvarande och andra regionala myndigheter.
* Bevaka RSMH:s intressen gentemot landsting samt andra regionala myndigheter.
* Företräda RSMH i samarbete med andra organisationer på regional nivå.
* På grundval av förbundets verksamhetsplan årligen utforma en verksamhetsplan för distriktets aktiviteter vilken fastställs av årsmötet.
* Pröva överklagan av avstängning/uteslutning (Se bilaga 1).

14. Årsmöte

14.1

Årsmöte, som är distriktets högsta beslutande organ, ska hållas före april månads utgång och bestå av valda ombud.
Till distriktets årsmöte kallas distriktets styrelse samt revisorer och valberedning. Distriktsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare har yttrande- och förslagsrätt, men är ej valbara till ombud. Revisorerna äger yttrande- och förslagsrätt endast i sina frågor.
Valberedningen äger yttrande- och förslagsrätt endast i valfrågor.
Representant från RSMH ungdomsorganisation inbjuds att närvara med yttranderätt.
Varje lokalförening utser ombud i proportion till sitt medlemsantal den 31 december föregående år.
Årsmötet bestämmer proportionen ombud till kommande årsmöte.
Lokalförening eller medlem av denna äger rätt att väcka motion till årsmötet. Motion från enskild medlem ska vara behandlad av lokalföreningens styrelse eller medlemsmöte vilket med eget yttrande översänder den till distriktets styrelse. Motion ska avfattas skriftligt och vara distriktets styrelse tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
För att övriga frågor ska behandlas krävs 2/3 majoritet samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

14.2

Kallelse till årsmöte, förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, förslag till verksamhetsplan, budget, valberedningens förslag, motioner med styrelsens yttrande samt förslag från styrelsen ska sändas ut senast tre veckor innan årsmötet.
Revisorernas berättelse ska föreligga senast vid årsmötets öppnande.

14.3

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen så beslutar, eller på begäran av revisorer, eller då minst 2/3 av lokalföreningarna så begär. För kallelse till extra årsmöte gäller vad som stadgas för årsmöte.
Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett det extra årsmötet.

15. Distriktets styrelse

15.1

Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.
Styrelsen ska utse vilka som har att teckna distriktets firma samt bank- och plusgiro. Firmatecknare ska vara minst tre varav minst två tecknar tillsammans (i förening.)
Gifta, sambo eller personer med nära släktskap får inte tillsammans vara firmatecknare.
Distriktets styrelse och/eller arbetsutskott äger rätt att revidera lokalföreningens räkenskaper.
Distriktsstyrelsen eller av denna utsedd representant, äger rätt att närvara vid lokalföreningens årsmöten, eller kalla till extra årsmöte. Innan samarbetsavtal eller verksamhetsavtal påskrives av lokalföreningen ska samråd ha skett med distriktsstyrelsen.
Av distriktet anställd personal är ej valbar till styrelsen men kan adjungeras som t ex kassör, sekreterare.

15.2

Val av styrelse Alternativ A
Varje lokalförening ska vara representerad med minst en ordinarie ledamot. Styrelsen ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter med ersättare. Ordförande väljs för ett år eller två år och övriga ledamöter för två år. Halva antalet ledamöter väljs det ena året och halva antalet det andra året med växelvis avgång. Ersättare väljs för ett år.
Om ledamot eller ersättare avsäger sig sitt uppdrag äger lokalförening rätt att utse ny ledamot respektive ersättare.
Under året invalda lokalföreningar ska adjungeras, med yttrande- och förslagsrätt. Representant från RSMH:s ungdomsorganisation inbjuds att närvara med yttranderätt.


Alternativ B
Varje lokalförening ska vara representerad med minst en ordinarie ledamot i styrelsen som väljs för en tid av ett år. Styrelse ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter med personliga ersättare.
Under året invalda lokalföreningar ska adjungeras med yttrande- och förslagsrätt.
Representant från RSMH:s ungdomsorganisation inbjuds att närvara med yttranderätt.
Om ledamot eller ersättare avsäger sig sitt uppdrag äger lokalförening rätt att utse ny ledamot respektive ersättare.

Alternativ C
Distrikt som omfattar fler än sju anslutna lokalföreningar kan inrätta en mindre styrelse för distriktet under förutsättning att samtidigt ett representantskap inrättas.
Representant/er för ny lokalförening ska inbjudas till representantskapet med yttrande- och förslagsrätt.
Representant från RSMH:s ungdomsorganisation inbjuds att närvara med yttranderätt.
Styrelsen ska bestå av ordförande samt sex ledamöter jämte ersättare. Ordförande väljs för ett år eller två år. Övriga ledamöter väljs för två år. Halva antalet ledamöter väljs ena året och halva antalet det andra året med växelvis avgång. Ersättare väljs för en tid av ett år.
För information och behandling av principiellt viktiga frågor, antagande av verksamhetsplan och kompletteringsval, inrättas ett representantskap bestående av tre representanter från varje lokalförening. Representantskapet ska sammanträda minst en gång årligen.

16. Valberedning och revisorer

16.1

Vid årsmöte eller extra årsmöte utses en valberedning som ska bestå av minst tre personer med minst en ersättare, som utarbetar förslag till styrelse, revisorer jämte övrig representation för nästkommande verksamhetsår. Anställd personal får ej ingå, men kan adjungeras.

16.2

Vid årsmötet väljs två revisorer samt två revisorsersättare vilka har att granska distriktets räkenskaper och förvaltning.
Revisorerna ska fortlöpande få tillgång till distriktets protokoll och andra handlingar.
Räkenskaper och verksamhetsberättelse ska tillställas revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

17. Arbetsgivaransvar

17.1

För distrikt som har anställd personal har distriktets styrelse arbetsgivaransvar.
I de fall styrelsen ej fullföljer detta ansvar har förbundsstyrelsen rätt att kalla till styrelsemöte och om så är nödvändigt till extra årsmöte.
I sådana fall ska förbundsstyrelsen agera med omtanke om berörda parter.

17.2

Distrikt med arbetsgivaransvar ska för att fullfölja sitt medlemskap i RSMH anmäla sig som medlem i KFO – Kooperationens förhandlingsorganisation. KFO är den arbetsgivarorganisation som RSMH är medlem i. Det är distriktets styrelse som är ansvarig att sådan anmälan görs.

18. Distriktet upphör

Distriktet upplöses då ingen lokalförening är verksam inom verksamhetsområdet. Upphör distriktet tillfaller eventuella pengar och inventarier förbundet.

Förbundet 19-24
Punkt 19-24 i dessa stadgar handlar om förbundsnivån. Förbundets uppgifter är att:

19. Kongress

19.1

Kongressen, som sammanträder vart fjärde år, är organisationens högsta beslutande organ. Kongressen har därmed att fatta beslut även i sådana frågor som normalt ska beslutas av förbundsstyrelsen respektive förbundsrådet. Kongressen hålls på våren före maj månads utgång.
Varje lokalförening med minst 10 betalande medlemmar utser ett röstberättigat ombud. Till kongressen kallas även förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare samt förbundets revisorer och valberedning.
Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare, är ej valbara till ombud, har yttrande och förslagsrätt. Revisorerna äger yttrande- och förslagsrätt endast i sina frågor.
Valberedningen äger yttrande- och förslagsrätt endast i valfrågor. Representant från RSMH:s ungdomsorganisation inbjuds att närvara. 19.2
Kallelse till kongressen ska utsändas senast 12 veckor innan kongressen. Skriftligt material innehållande dagordning, verksamhetsberättelser för den gångna kongressperioden samt redogörelse över stiftelsers och liknande verksamhet, valberedningens förslag, eventuella motioner med förbundsstyrelsens yttrande däröver, förbundsstyrelsens förslag, förslag till principprogram och verksamhetsinriktning samt övrigt skriftligt material ska utsändas senast 4 veckor innan kongressen.

19.3

Varje medlem, lokalförening och distrikt har rätt att väcka motion till kongressen. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda före 5 december året innan kongressen.
Förbundsstyrelsen ska när motion inkommit begära in yttrande från respektive förening för motion från medlem och från respektive distrikt för motion från lokalförening. Yttrande från lokalförening och distrikt ska vara förbundsstyrelsen tillhanda före 15 februari för att beaktas.

19.4

För val av valberedning fungerar avgående förbundsstyrelse som beredningsorgan. Valberedningen ska bestå av fem ordinarie ledamöter samt två ersättare regionalt fördelade samt fungera som beredningsorgan att överlämna förslag för val till nästa kongressperiod enligt dagordning punkt 14-15 samt även bistå förbundsstyrelsen vid val till utskott, arbetsgrupper m.m.
Skriftliga nomineringar till punkt 14-15 ska vara avslutade 10 februari före kongressen.

20. Extra Kongress

Extra kongress ska hållas om förbundsråd med 2/3 majoritet beslutar detta eller på begäran av revisorerna.
För kallelse till extra kongress gäller vad som stadgas för kongress. Extra kongress behandlar endast de frågor som föranlett extra kongress.

21. Förbundsrådet

Förbundsrådet består av ett ombud från varje distrikt. Ombuden jämte ersättare väljs av distriktens årsmöten för en tid av ett år.
Ordinarie förbundsstyrelseledamöter är ej valbara som ombud till förbundsråd. Ombud som är ersättare i förbundsstyrelsen och tjänstgjort under det gångna verksamhetsåret har ej rösträtt i fråga om tillstyrkan/avslag av ansvarsfrihet.
Representant för RSMH:s ungdomsorganisation inbjuds att närvara, med yttranderätt.
Förbundsrådet ska sammanträda en gång per år. Senast före novembers månads utgång. Vid förbundsrådsmötet ska verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse som ska till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen fastställas, utom vid kongressår. Vidare ska styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget fastställas samt medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
Förbundsrådet behandlar överklagande av förbundsstyrelsebeslut om uteslutning (se bilaga 1). Förbundsrådet gör nödvändiga kompletteringsval under kongressperioden.
Förbundsstyrelsen ska inhämta förbundsrådets uppfattning i särskilt viktiga principiella frågor. Förbundsrådet sammanträder på kallelse av förbundsstyrelse eller då minst 2/3 av förbundsrådets ledamöter eller förbundets revisorer begär detta.
Kallelse ska utsändas senast fyra veckor innan förbundsrådet sammanträder. Önskar lokalförening eller distrikt ha viss fråga behandlad av förbundsrådet ska denna vara förbundsstyrelsen tillhanda före första april.

22. Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen som ska bestå av 9 ledamöter med 7 ersättare, är inom de ekonomiska och andra ramar som fastställs av kongressen eller förbundsrådet ansvarig för förbundets verksamhet under kongressperioden. För beslutsmässighet fordras att minst fem styrelseledamöter är närvarande.
RSMH:s ungdomsorganisation inbjuds att närvara på förbundsstyrelsens sammanträden, med yttranderätt.
Förbundsstyrelsen äger rätt att tillsätta tjänster på förbundets kansli och fastställa löne- och andra anställningsvillkor efter förhandlingar med berörda parter.
Förbundsstyrelsen ska utse dem som äger rätt att teckna förbundets firma samt bank- och plusgiro, vilket ska ske av minst två tillsammans (i förening).
Styrelsen kan delegera vissa beslut och ansvarsområden till ledamöter, anställda och av förbundsstyrelsen tillsatta utskott m.m.
Förbundsstyrelsen ska till kongressen framlägga förslag till principprogram och verksamhetsinriktning för kongressperioden.
Förbundsstyrelsen har vidare att för varje år utarbeta en årsberättelse som, jämte revisorernas berättelse, ska överlämnas till förbundsrådet och kongressen för tillstyrkan respektive fastställande.
Förbundsstyrelsen äger rätt att revidera distriktet och lokalföreningen samt dess räkenskaper. Förbundsstyrelsen äger rätt att närvara vid distriktens och lokalföreningarnas årsmöten, eller kalla till extra årsmöte.

23. Stadgar

Beslut om ändring av stadgar ska ske vid kongress. Kongressen beslutar från vilken tid stadgarna gäller.
För beslut om stadgeändring krävs 2/3 majoritet.
Vid tvist om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar kan frågan hänskjutas till förbundsstyrelsen för avgörande

24. Förbundets upplösning

Förbundet upplöses genom beslut på två av varandra följande kongresser av vilka en kan vara extra kongress. Beslut om upplösning ska fattas om minst 4/5 av kongressombuden så beslutar.
Vid upplösning tillfaller tillgångarna Handikappförbunden (HF) eller motsvarande samarbetsorgan.

Bilaga 1

Varning, avstängning, uteslutning och återinträde
Lokalförening äger rätt att varna, avstänga utesluta och bevilja medlem återinträde. Distriktsstyrelsen äger rätt att efter överklagan gjorts pröva lokalföreningens beslut. Förbundsstyrelsen äger rätt att efter varning utesluta lokalförening som motarbetar RSMH:s syften. Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas till förbundsråd eller kongress.

Lokalförenings rätt

Medlem
Medlem som skadar organisationens verksamhet eller bryter mot förbundets stadgar eller Etiska normer kan varnas, avstängas eller uteslutas. Beslut kan överklagas.
Uteslutning och varning är en åtgärd som ska prövas noggrant och tillämpas endast i undantagsfall.

Varning och avstängning
Medlem som bryter mot RSMH:s stadgar, etiska normer eller uppenbarligen motverkar eller skadar föreningens syfte eller verksamhet kan av lokalföreningens styrelse tilldelas en varning. Om varningen ej får avsedd verkan kan medlemmen avstängas eller om det är nödvändigt uteslutas. Om synnerliga skäl föreligger kan dock omedelbar avstängning utan föregående varning beslutas. (prövad)
Varningen måste vara skriftlig och så preciserad att medlemmen rimligen kan förstå vad som läggs denne till last. Om varningen trots detta ej får avsedd verkan kan vederbörande avstängas från deltagande i föreningens verksamhet under viss tid, dock längst sex månader.

Uteslutning
Innan beslut om uteslutning kan fattas måste dock berörd medlem ges tillfälle att skriftligen yttra sig över det underlag som föreningens styrelse har till stöd för ett sådant beslut.
Delgivning av underlag kan ske per post till av medlemmen till föreningen angiven adress. Har efter 14 dagar inget genmäle inkommit till styrelsen, står denna fri att detta förutan fatta beslut i frågan.
Lokalförening äger rätt att efter skriftlig varning, utesluta medlem enligt reglerna för lokalförening.

Överklaga avstängning och uteslutning
Medlem som avstängts eller uteslutits har rätt att få sin fråga prövad av föreningens medlems- eller årsmöte. Överklagan ska ha inkommit till föreningens styrelse senast två veckor efter beslut. Den som berörs av ovanstående beslut har rätt att närvara och yttra sig.
Medlem som avstängts eller uteslutits av förening har rätt att få sin fråga prövad av distriktets styrelse. Överklagan ska ha inkommit till distriktsstyrelse senast två månader efter beslut i lokalföreningen. Den som berörs av ovanstående beslut har rätt att närvara och yttra sig.
Distriktsstyrelsens beslut kan inte överklagas.

Återinträde

En utesluten medlems ansökan om nytt medlemskap ska alltid bedömas av den instans som genomfört uteslutningen utifrån alla de omständigheter som vid tidpunkten för sagda ansökan är kända för föreningen. Beakta stadgans 3.1.

Förbundets rätt

Varning och uteslutning av förening
Förbundsstyrelsen äger rätt att efter varning utesluta förening som motarbetar RSMH:s syften. Sådant beslut kräver 3/4 majoritet.
Beslut om uteslutning gäller med omedelbar verkan. Beslutet kan överklagas till förbundsråd. Överklagandet ska vara insänt senast två månader efter beslutet. Till sammanträde där fråga om uteslutning finns på dagordningen äger lokalförening rätt att sända tre representanter med yttranderätt i frågan.
När uteslutning övervägs har förbundsstyrelsen rätt att med hjälp av lokalförenings medlemsmatrikel sammankalla extra årsmöte i lokalförening för att klargöra om föreningsstyrelsen eller dess agerande har stöd bland medlemmarna. Högst tre representanter utsedda av förbundsstyrelsen får delta i mötet.
Utesluten förening får ej använda RSMH:s namn.

Bilaga 2

Dagordning för lokalföreningens årsmöte
 1. Öppna mötet
 2. Upprop och fastställ röstlängden
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Fastställ dagordningen
 5. Välj mötesfunktionärer:
  a. mötesordförande
  b. mötessekreterare
  c. två justerare och två rösträknare
 6. Pröva eventuell avstängning/uteslutning
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk berättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet
 11. Anta verksamhetsplan
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Beslut om rese- och traktamentsersättning och eventuellt övriga ersättningar
 14. Anta budget
 15. Behandla motioner samt förslag från styrelsen
 16. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 17. Välj styrelse:
  a. ordförande
  b. kassör
  c. ordinarie styrelseledamöter
  d. ersättare
 18. Välj två revisorer och två revisorsersättare
 19. Välj ombud till distriktets årsmöte och nomineringar till distriktets styrelse
 20. Välj ombud till kongressen (avser kongressår)
 21. Välj övrig representation
 22. Välj valberedning
 23. Övriga frågor
 24. Avsluta mötet
För att övriga frågor ska behandlas krävs 2/3 majoritet samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

Bilaga 3

Dagordning för distriktets årsmöte
 1. Öppna mötet
 2. Upprop och fastställ röstlängden
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Fastställ dagordningen
 5. Välj mötesfunktionärer.
  a. mötesordförande
  b. mötessekreterare
  c. två justerare och två rösträknare
 6. Eventuellt uteslutningsärende
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk berättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet
 11. Behandla motioner samt förslag från styrelsen
 12. Anta verksamhetsplan
 13. Fastställ avgift till distriktet
 14. Beslut om traktamentsersättning och ev. övriga ersättningar
 15. Anta budget
 16. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 17. Välj styrelse:
  a. ordförande
  b. kassör
  c. övriga ordinarie styrelseledamöter
  d. ersättare
 18. Välj två revisorer och två revisorsersättare
 19. Välj valberedning
 20. Välj ombud till Förbundsrådet
 21. Välj övrig representation
 22. Beslut om föreningarnas representation (ombud) vid kommande årsmöte
 23. Övriga frågor
 24. Avsluta mötet
För att övriga frågor ska behandlas krävs 2/3 majoritet samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

Bilaga 4

Dagordning för kongressen
 1. Öppna kongressen
 2. Upprop och fastställ röstlängden
 3. Fråga om kongressen är behörigt utlyst
 4. Fastställ dagordningen
 5. Välj mötesfunktionärer
  a. ordförande
  b. mötessekreterare
  c. två justerare
  d. två rösträknare
 6. Besluta om kongressens beredningsorgan och tillsätt dem
 7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för kongressperioden
 8. Revisionsberättelse
 9. Besluta om ansvarsfrihet
 10. Behandla motioner samt förslag från förbundsstyrelsen
 11. Förslag till principprogram och verksamhetsinriktning
 12. Fastställ medlemsavgifter
 13. Välj förbundsstyrelse.
  a. förbundsordförande
  b. 1.e och 2.e vice ordförande
  c. övriga ordinarie ledamöter
  d. ersättare
 14. Välj revisorer och revisorsersättare
 15. Välj valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Avsluta kongressen
För att övriga frågor ska behandlas krävs 2/3 majoritet samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

Bilaga 5

Etiska normer
För personer med förtroendeuppdrag, anställda och medlemmar.

Du ska i ditt handlande verka i enlighet med de socialpolitiska mål och demokratiska arbetssätt RSMH har.

Du ska inte föra vidare vad som anförtros dig av personer som kontaktar dig, om de inte själva så önskar.

Du ska visa medmänsklighet, respekt och inte utnyttja någons oförmåga. Du ska också tillbakavisa skvaller och förtal.

Du ska hålla dig inom de gränser dina kunskaper och dina erfarenheter sätter. Det är alltid den enskilde som själv ska besluta över sitt handlande.

Du ska hålla dig till fakta och rätta dig efter gällande lagar och förordningar. Känner du inte till en sak som Du tillfrågas om ska du hänvisa till annan person eller återkomma med svar.

Din information om RSMH ska vara korrekt så att den inger förtroende och underlättar samarbete.

Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska under utövande av detta avhålla dig från alkohol och andra icke läkarordinerade droger.