Stadgar

Stadgar antagna maj 2019

Stadgar

1. RSMH:s syfte

1.1

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation. Genom intressepolitiskt arbete och kamratstödjande verksamhet vill RSMH verka för att personer med social och psykisk ohälsa får sina rättigheter tillgodosedda. Utgångspunkten för verksamheten är medlemmarnas kunskaper om och erfarenheter av den sociala och psykiatriska vården och de påfrestningar som finns i samhället.

1.2

RSMH verkar för:
att medlemmarnas egna erfarenheter av social och psykisk hälsa respekteras och tas tillvara i samhället,
att integritet och rättigheter respekteras för dem som har social och psykisk ohälsa,
att ökade insatser görs för att förebygga social och psykisk ohälsa,
att alternativa behandlingsformer utvecklas,
att främja ungas sociala och psykiska hälsa.

RSMH samverkar med andra organisationer för att uppnå våra mål.

2. Organisation och uppgifter

RSMH:s högsta beslutande organ är kongressen, som möts vart fjärde år. Mellan kongresserna leds förbundet av förbundsstyrelsen, som inom sig utser ett arbetsutskott. Lokalt bedrivs verksamhet i lokalföreningar som verkar på den kommunala nivån. Lokalföreningarna ingår i ett distrikt som verkar på regional nivå.

Lokalföreningens uppgifter är att:
a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,
b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,
c. Nå och värva nya medlemmar,
d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.
e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.

Distriktets uppgifter är att:
a. Samordna och stödja lokalföreningarnas arbete såväl organisatoriskt som intressepolitiskt
b. Ansvara för och bidra till att ny verksamhet och nya lokalföreningar bildas
c. Påverka och samverka med landsting/regioner och andra regionala myndigheter.
d. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på regional nivå.

Förbundets uppgifter är att:
a. Verka för RSMH:s utveckling i enlighet med stadga och kongressbeslut,
b. Ge stöd till lokalföreningar och distrikt
c. Påverka och samverka med centrala myndigheter, riksdag och regering,
d. Bedriva intressepolitik på nationell nivå
e. Samverka med andra organisationer på nationell, nordisk och internationell nivå,


3. Medlemskap

3.1

Medlemskap kan vinnas av varje person som stödjer RSMH:s syfte. Medlemskap är tillåtet i endast en (1) lokalförening. Möjlighet kan finnas att delta i andra lokalföreningars verksamhet efter överenskommelse.

3.2

Fysisk eller juridisk person kan välja ett stödjande medlemskap och ansluta sig direkt till riksförbundet. Stödjande medlem erhåller information från riksförbundet.

3.3

Medlem som skadar organisationens verksamhet eller bryter mot förbundets stadgar eller etiska normer kan varnas, avstängas eller uteslutas. Beslut kan överklagas. (Se bilaga 1.)


4. Medlemsavgift

4:1

Lokalföreningarnas avgift till riksförbundet RSMH fastställs av kongressen eller förbundsrådet. Avgiften betalas senast 1 mars innevarande år och baseras på medlemsantalet den 31 december föregående år. Lokalförening som inte erlagt avgift äger inte rätt att delta i förbundet i något sammanhang.

4:2

Lokalföreningarnas avgift till distriktet fastställs av distriktets årsmöte.

4:3

Den individuella medlemsavgiften fastställs av lokalföreningens årsmöte, dock lägst 100 kronor för medlem, och lägst 50 kronor för familjemedlem

4:4

Lokalföreningen är skyldig att följa av förbundsstyrelsen fastställd policy för hantering av personuppgifter.

5. Lokalföreningen (5-13)

Punkt 5 till 12 i dessa stadgar handlar om lokalföreningen. Lokalföreningens namn inleds med RSMH-.
För att bli antagen som medlem i riksförbundet RSMH ska lokalföreningen ha minst 10 betalande medlemmar, anta RSMHs stadgar och ha valt styrelse eller interimsstyrelse. Distriktet ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan om medlemskap innan beslut tas av förbundsstyrelsen.


5. Årsmöte

5.1

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas senast den 15 mars.
Vid årsmötet har alla medlemmar i föreningen närvaro- och yttranderätt. Vid årsmötet innevarande år har varje medlem som betalat medlemsavgiften för föregående år före den 31/12 föregående år en röst.
Styrelsen och revisorerna har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.
Förbundsstyrelsen och/eller distriktsstyrelsen eller av dessa utsedd representant har rätt att närvara vid lokalföreningens årsmöten med yttrande- och förslagsrätt.
Varje medlem har rätt att väcka motion till årsmötet. Motion ska vara skriftlig och vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen ska avge ett yttrande över varje motion, som kommit in i tid, med ett förslag till beslut som tillsammans med motionen överlämnas till årsmötet.


5.2

På årsmötet fattas beslut med enkel majoritet, d.v.s. mer än hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal bifalls det beslut som mötets ordförande biträder, utom vid personval då lotten ska avgöra. Vid personval väljs de som erhållit flest röster. Fullmaktsröstning är inte tillåten. För behandling av övriga frågor krävs 2/3 majoritet, samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

5.3

Kallelse till årsmöte, förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, förslag till verksamhetsplan, budget, valberedningens förslag, motioner med styrelsens yttrande samt förslag från styrelsen ska finnas tillgänglig senast två veckor innan årsmötet

Revisorernas berättelse ska föreligga senast vid årsmötets öppnande.

6. Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas om styrelsen beslutar det eller på begäran av revisorer eller då minst 1/3 av medlemmarna så begär. Förbundsstyrelsen och/eller distriktsstyrelsen har rätt att sammankalla till extra årsmöte.

Kallelse till extra årsmöte med förslag till dagordning och möteshandlingar ska sändas ut senast två veckor innan mötet. Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett det extra årsmötet.

7. Medlemsmöte

Medlemsmöte bör hållas minst två gånger per år. På medlemsmötet delges information från styrelsen, styrelsen kan inhämta medlemmarnas synpunkter inför beslut, fyllnadsval kan förrättas vid behov.

Kallelse med förslag till dagordning med de frågor som ska tas upp samt eventuella handlingar ska delges samtliga medlemmar senast en vecka före medlemsmötet.

8. Styrelsen

8.1

Val av styrelse Alternativ A
Vid årsmötet ska väljas en styrelse bestående av ordförande, kassör samt minst tre övriga ledamöter jämte ersättare. Ordförande väljs för ett år eller två år och övriga ledamöter för två år. Halva antalet ledamöter väljs det ena året och halva antalet det andra med växelvis avgång. Ersättare väljs för ett år.

Alternativ B
Vid årsmötet välja en styrelse bestående av ordförande, samt minst fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. Styrelsen utses för en tid av ett år.

8.2

Styrelsens uppgifter
Styrelsen leder föreningens verksamhet och verkställer de beslut som fattas av årsmötet.
- Ansvarar för föreningens ekonomi och att ta fram verksamhets- och ekonomisk berättelse. - Utser vilka som tecknar föreningens firma. Firmatecknare ska vara minst två, varav minst två tecknar tillsammans (i förening). Gifta, sambo eller personer med nära släktskap får inte tillsammans vara firmatecknare
- Beslutar om vilka som disponerar föreningens bank- och plusgiro.
- Förbereder och kallar till årsmöte och medlemsmöte
- Ansvarar för att distriktet och förbundet erhåller verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och årsmötesprotokoll.
- Ansvarar för att distriktet på begäran erhåller styrelseprotokoll och protokoll från medlemsmöte samt att övriga uppgifter som begärs skickas inom beslutad tid.
- Ansvarar för att avgift till riksförbundet och distrikt betalas inom fastställd tid.
- Ansvarar för att upprätthålla ett medlemsregister och att personuppgifter hanteras enligt förbundets policy.
- Beslutar om varning, avstängning och uteslutning enligt bilaga 1.


8.3

Styrelsen arbetsordning Styrelsen kan fatta beslut då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen kan inte fatta beslut om upptagande av lån eller om väsentligt ökade utgifter, utanför beslutat budget, utan att inhämta revisorernas och medlemsmötets utlåtande.

Innan samarbetsavtal eller verksamhetsavtal skrivs på av lokalförening ska styrelsen samråda med riksförbundet.

Anställd personal, som har sitt arbete i föreningen, kan inte väljas in i föreningens styrelse, men kan adjungeras till styrelsen som sekreterare eller föredragande.
Förtydligande
Anställd personal kan ej ingå i den föreningsstyrelse personen är anställd av, eller om distriktet är arbetsgivare i den lokalförening personen är placerad.9. Arbetsgivaransvar

9.1

För de lokalföreningar som har anställd personal har lokalföreningens styrelse arbetsgivaransvar. Är distriktet arbetsgivare har lokalföreningens styrelse arbetsledarfunktion.

9.2

I de fall styrelsen inte fullföljer arbetsgivaransvaret har i första hand distriktets styrelse och därefter förbundsstyrelsen rätt att kalla till styrelsemöte och om så är nödvändigt till extra årsmöte.
I sådana fall ska distrikts- och förbundsstyrelsen agera med omtanke om berörda parter.

9.3

Lokalförening med arbetsgivaransvar ska anmäla sig som medlem i KFO – Kooperationens förhandlingsorganisation. KFO är den arbetsgivarorganisation som RSMH är medlem i. Det är lokalföreningens styrelse som ansvarar för att anmälan görs. Underlåtenhet att anmäla sig som medlem i KFO (numera Fremia) kan leda till uteslutning ur RSMH.

10. Revisorer och valberedning

10.1

Vid årsmötet väljs minst en revisor samt revisorsersättare som ska granska lokalföreningens räkenskaper och förvaltning.
Revisorerna ska fortlöpande få tillgång till föreningens protokoll och andra handlingar.
Räkenskaper och verksamhetsberättelse ska tillställas revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

10.2

Vid årsmötet utses en valberedning, som ska bestå av minst två personer, varav en sammankallande, och minst en ersättare.
Valberedningen utarbetar förslag till styrelse, revisorer jämte övrig representation för nästkommande verksamhetsår.
Anställd personal får inte ingå, men kan adjungeras

11. Verksamhetsår

Verksamhetsåret omfattar 1 januari - 31 december.

12. Lokalföreningen upphör

12.1

Lokalföreningen upphör genom beslut på årsmöte om minst 2/3 av närvarande medlemmar så beslutar eller om årsmöte inte genomförts under två på varandra följande verksamhetsår.
Förening som inte genomfört årsmöte ska deponera pengar och inventarier hos distriktet. Upphör föreningen tillfaller lokalföreningens pengar och inventarier distriktet om sådant finns, i annat fall riksförbundet.

12.2

Lokalförening som skadar organisationens verksamhet eller bryter mot förbundets stadgar eller etiska normer kan varnas och uteslutas. Lokalförening som blir utesluten får inte använda RSMH:s namn. Beslut kan överklagas. (Se bilagorna 1 och 5.)

Distrikt (13 -19)

Punkt 13-19 i dessa stadgar handlar om distriktet. Distriktets verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Samtliga lokalföreningar inom verksamhetsområdet ingår i distriktet. Distriktets namn är RSMH följt av geografisk bestämning.
Distriktets uppgift är att:
* Samordna och stödja lokalföreningarnas såväl organisatoriskt som intressepolitiskt.
* Fastställa föreningarnas verksamhetsområde efter samråd.
* Medverka till att starta nya lokalföreningar bildas.
* Påverka landsting eller motsvarande och andra regionala myndigheter.
* Bevaka RSMH:s intressen gentemot landsting samt andra regionala myndigheter.
* Företräda RSMH i samarbete med andra organisationer på regional nivå.
* På grundval av förbundets verksamhetsplan årligen utforma en verksamhetsplan för distriktets aktiviteter vilken fastställs av årsmötet.
* Pröva överklagan av avstängning/uteslutning (Se bilaga 1).

13. Årsmöte

13.1

Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och ska hållas före april månads utgång.
Årsmötet består av valda ombud från lokalföreningarna. Varje lokalförening utser ombud i proportion till sitt medlemsantal den 31 december föregående år. Årsmötet bestämmer proportionen ombud till kommande årsmöte.

Till distriktets årsmöte kallas distriktets styrelse samt revisorer och valberedning. Distriktsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare har yttrande- och förslagsrätt, men kan inte väljas som ombud.
Revisorerna och valberedning äger yttrande- och förslagsrätt endast i sina respektive frågor.

Lokalförening eller medlem av denna har rätt att väcka motion till årsmötet. Motion från enskild medlem ska vara behandlad av lokalföreningens styrelse, medlems- eller årsmöte som med eget yttrande översänder den till distriktets styrelse. Motion ska avfattas skriftligt och vara distriktets styrelse tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

13.2

På årsmötet fattas beslut med enkel majoritet, d.v.s. mer än hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal bifalls det beslut som mötets ordförande biträder, utom vid personval då lotten ska avgöra. Vid personval väljs de som erhållit flest röster. Fullmaktsröstning är inte tillåten. För behandling av övriga frågor krävs 2/3 majoritet, samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

13.3

Kallelse till årsmöte, förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, förslag till verksamhetsplan, budget, valberedningens förslag, motioner med styrelsens yttrande samt förslag från styrelsen ska sändas ut senast tre veckor innan årsmötet. Revisorernas berättelse ska föreligga senast vid årsmötets öppnande.

14. Extra årsmöte

14

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen så beslutar, eller på begäran av revisorer, eller då minst 2/3 av lokalföreningarna så begär. För kallelse till extra årsmöte gäller vad som stadgas för årsmöte. Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett det extra årsmötet.

15. Distriktets styrelse

15.1 Val av styrelse

Alternativ A
Varje lokalförening ska vara representerad med minst en ordinarie ledamot. Styrelsen ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter med ersättare. Ordförande väljs för ett år eller två år och övriga ledamöter för två år. Halva antalet ledamöter väljs det ena året och halva antalet det andra året med växelvis avgång. Ersättare väljs för ett år.

Om ledamot och ersättare avsäger sig sitt uppdrag har lokalförening rätt att utse ny ledamot respektive ersättare. Under året invalda lokalföreningar ska adjungeras, med yttrande- och förslagsrätt.

Alternativ B Distrikt som omfattar fler än sju anslutna lokalföreningar kan inrätta en mindre styrelse för distriktet under förutsättning att ett representantskap inrättas.

Styrelsen ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter med ersättare. Ordförande väljs för ett år eller två år och övriga ledamöter för två år. Halva antalet ledamöter väljs det ena året och halva antalet det andra året med växelvis avgång. Ersättare väljs för ett år.

För information och behandling av principiellt viktiga frågor, antagande av verksamhetsplan och kompletteringsval, inrättas ett representantskap bestående av tre representanter från varje lokalförening. Representantskapet ska sammanträda minst en gång årligen

15.2 Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder distriktets verksamhet och verkställer de beslut som fattas av årsmötet. Ansvarar för distriktets ekonomi och för att ta fram verksamhets- och ekonomisk berättelse Utser vilka som har att teckna distriktets firma. Firmatecknare ska vara minst tre, varav minst två tecknar tillsammans. Gifta, sambo eller personer med nära släktskap får inte tillsammans vara firmatecknare Beslutar om vilka som disponerar distriktets bank- och plusgiro.

Förbereder och kallar till årsmöte och representantskap.

Prövar lokalförenings beslut om avstängning och uteslutning, enligt bilaga 1, om medlem begärt det. Ansvarar för att personuppgifter hanteras enligt förbundets policy.

15.2 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen kan fatta beslut då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

Anställd personal kan inte väljas in i distriktets styrelse, men kan adjungeras till styrelsen som sekreterare eller föredragande.

16. Valberedning och revisorer

16.1

Vid årsmöte eller extra årsmöte utses en valberedning som ska bestå av minst tre personer, varav en sammankallande, med minst en ersättare. Valberedningen utarbetar förslag till styrelse, revisorer jämte övrig representation för nästkommande verksamhetsår.

Anställd personal får inte ingå, men kan adjungeras.

16.2

Vid årsmötet väljs två revisorer samt två revisorsersättare som ska granska distriktets räkenskaper och förvaltning. Revisorerna ska fortlöpande få tillgång till distriktets protokoll och andra handlingar. Räkenskaper och verksamhetsberättelse ska tillställas revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

17. Arbetsgivaransvar

17.1

För distrikt som har anställd personal har distriktets styrelse arbetsgivaransvar.
I de fall styrelsen inte fullföljer detta ansvar har förbundsstyrelsen rätt att kalla till styrelsemöte och om så är nödvändigt till extra årsmöte.
I sådana fall ska förbundsstyrelsen agera med omtanke om berörda parter.

17.2

Distrikt med arbetsgivaransvar ska anmäla sig som medlem i KFO – Kooperationens förhandlingsorganisation. KFO är den arbetsgivarorganisation som RSMH är medlem i. Det är distriktets styrelse som är ansvarig att sådan anmälan görs
From dec 2020 har KFO ändrat namn till Fremia

18. Verksamhetsår

Verksamhetsåret omfattar 1 januari - 31 december.

19. Distriktet upphör

Distriktet upplöses då ingen lokalförening är verksam inom verksamhetsområdet.
I distrikt med endast en lokalförening kan lokalföreningen ansöka till förbundsstyrelsen om att få ta över distriktets uppgifter. En sådan förening kallas länsförening.
Distrikt kan, efter beslut på årsmötet om minst 2/3 av närvarande ombud så beslutar, ansöka till förbundsstyrelsen om att få gå samman med annat distrikt.
Upphör distriktet tillfaller eventuella pengar och inventarier förbundet.Förbundet 20-26
Punkt 20-26 i dessa stadgar handlar om förbundsnivån.

20. Kongress

20.1

Kongressen är organisationens högsta beslutande organ. Kongressen sammanträder vart fjärde år och hålls på våren före maj månads utgång.
Varje lokalförening med minst 10 betalande medlemmar utser ett röstberättigat ombud. Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare, är inte valbara till ombud.
Till kongressen kallas även förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare samt förbundets revisorer och valberedning.
Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare har yttrande och förslagsrätt. Revisorerna äger yttrande- och förslagsrätt endast i sina frågor.
Valberedningen äger yttrande- och förslagsrätt endast i valfrågor.

20.2

Kallelse till kongressen ska utsändas senast 12 veckor innan kongressen. Handlingar innehållande dagordning, verksamhetsberättelser för den gångna kongressperioden samt redogörelse över stiftelsers och liknande verksamhet, valberedningens förslag, eventuella motioner med förbundsstyrelsens yttrande däröver, förbundsstyrelsens förslag, förslag till principprogram och verksamhetsinriktning samt övrigt skriftligt material ska utsändas senast 4 veckor innan kongressen.20.3

Varje medlem, lokalförening och distrikt har rätt att väcka motion till kongressen. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 15 december året innan kongressen. Förbundsstyrelsen ska begära in yttrande från respektive förening för motion från medlem och från respektive distrikt för motion från lokalförening. Yttrande från lokalförening och distrikt ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 15 februari för att beaktas.

21. Valberedning och revisorer

21.1

Vid kongressen väljs en valberedning som ska bestå av fem ordinarie ledamöter samt två ersättare regionalt fördelade. Valberedningen ska bereda de val som ska göras av kongressen enligt dagordning punkt 16-17, bereda eventuella fyllnadsval under kongressperioden, föreslå ersättningar till förtroendevalda samt även bistå förbundsstyrelsen vid val till utskott, arbetsgrupper m.m.

Skriftliga nomineringar till punkt 16-17 ska vara avslutade 10 februari före kongressen. För val av valberedning fungerar avgående förbundsstyrelse som beredningsorgan.

21.2

Vid kongressen väljs en auktoriserad revisor och ersättare för denna samt en föreningsrevisor och ersättare för denna.

22. Extra Kongress

Extra kongress ska hållas om förbundsråd med 2/3 majoritet beslutar detta eller på begäran av revisorerna.

För kallelse till extra kongress gäller vad som stadgas för kongress. Extra kongress behandlar endast de frågor som föranlett extra kongress.

23. Förbundsrådet

Förbundsrådet består av ett ombud från varje distrikt. Består distriktet av flera administrativa regioner har distriktet rätt att utses ett ombud/region. Ombud jämte ersättare väljs av distriktets årsmöte.

Ordinarie förbundsstyrelseledamöter kan inte väljas som ombud till förbundsråd. Ombud som är ersättare i förbundsstyrelsen och tjänstgjort under det gångna verksamhetsåret har inte rösträtt i fråga om tillstyrkan/avslag av ansvarsfrihet.

Förbundsrådet sammanträder en gång per år före maj månads utgång, utom vid kongressår. Vid förbundsrådsmötet ska verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse, som ska till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen, fastställas. Vidare ska styrelsen inhämta förbundsrådets prioriteringar inför arbetet med kommande års verksamhetsplan och budget samt inför beslut i principiella frågor.

Förbundsrådet fastställer medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

Förbundsrådet behandlar överklagande av förbundsstyrelsebeslut om uteslutning (se bilaga 1). Förbundsrådet gör nödvändiga kompletteringsval under kongressperioden. Förbundsstyrelsen ska inhämta förbundsrådets uppfattning i särskilt viktiga principiella frågor.

Kallelse ska utsändas senast tre veckor innan förbundsrådet sammanträder. Önskar lokalförening eller distrikt ha viss fråga behandlad av förbundsrådet ska denna vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 31 mars.24. Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen som ska bestå av minst 7 ledamöter med minst 4 ersättare. Förbundsstyrelsen är inom de ramar som fastställs av kongressen ansvarig för förbundets verksamhet under kongressperioden. För beslutsmässighet krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott.

Förbundsstyrelsen äger rätt att tillsätta tjänster på förbundets kansli och fastställa löne- och andra anställningsvillkor efter förhandlingar med berörda parter.

Förbundsstyrelsen ska utse dem som äger rätt att teckna förbundets firma samt bank- och plusgiro, vilket ska ske av minst två tillsammans (i förening).

Förbundsstyrelsen kan delegera vissa beslut och ansvarsområden till ledamöter, anställda och av förbundsstyrelsen tillsatta utskott m.m.

Förbundsstyrelsen ska till kongressen framlägga förslag till principprogram och verksamhetsinriktning för kongressperioden.

Förbundsstyrelsen har vidare att för varje år utarbeta en årsberättelse som, jämte revisorernas berättelse, ska överlämnas till förbundsrådet och kongressen för tillstyrkan respektive fastställande.

Förbundsstyrelsen äger rätt att revidera distriktet och lokalföreningen samt dess räkenskaper. Förbundsstyrelsen äger rätt att närvara vid distriktens och lokalföreningarnas årsmöten, eller kalla till extra årsmöte.

25. Stadgar

Beslut om ändring av stadgar ska ske vid kongress. Kongressen beslutar från vilken tid stadgarna gäller.

För beslut om stadgeändring krävs 2/3 majoritet.
Vid tvist om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar kan frågan hänskjutas till förbundsstyrelsen för avgörande

24. Förbundets upplösning

Förbundet upplöses genom beslut på två av varandra följande kongresser av vilka en kan vara extra kongress. Beslut om upplösning ska fattas om minst 4/5 av kongressombuden så beslutar.
Vid upplösning tillfaller tillgångarna Handikappförbunden (HF) eller motsvarande samarbetsorgan.

Bilaga 1

Varning, avstängning, uteslutning och återinträde
Lokalförening äger rätt att varna, avstänga utesluta och bevilja medlem återinträde. Distriktsstyrelsen äger rätt att efter överklagan gjorts pröva lokalföreningens beslut. Förbundsstyrelsen äger rätt att efter varning utesluta lokalförening som motarbetar RSMH:s syften. Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas till förbundsråd eller kongress.

A Lokalförenings rätt


Medlem som skadar organisationens verksamhet eller bryter mot förbundets stadgar eller Etiska normer kan varnas, avstängas eller uteslutas. Sådant beslut kan överklagas.
Avstängning och uteslutning är en åtgärd som ska prövas noggrant och tillämpas endast i undantagsfall.
ÅTGÄRDEN SKALL FÖREGÅS AV VARNING

Varning
Medlem som bryter mot RSMH:s stadgar, etiska normer eller uppenbarligen motverkar eller skadar föreningens syfte eller verksamhet kan av lokalföreningens styrelse tilldelas en varning. Varningen måste vara skriftlig och så preciserad att medlemmen kan förstå vad som läggs denne till last. Lokalföreningens styrelse eller person utsedd av styrelsen ska försäkra sig om att medlemmen förstått anledningen till varningen.

Avstängning Om varningen inte får avsedd verkan kan lokalföreningens styrelse besluta att vederbörande medlem ska stängas av från deltagande i föreningens verksamhet under viss tid, dock längst sex månader. Sådant beslut ska delges skriftligt där skälen och tiden för avstängning ska framgå. Medlem ska också informeras om möjligheten att överklaga.Uteslutning
Innan beslut om uteslutning kan fattas måste dock berörd medlem ges tillfälle att skriftligen yttra sig över det underlag som föreningens styrelse har till stöd för ett sådant beslut.
Delgivning av underlag kan ske per post till av medlemmen till föreningen angiven adress. Har inget yttrande inkommit inom 14 dagar till styrelsen, kan styrelsen fatta beslut i frågan utan detta (yttrande).
Beslut om uteslutning ska skyndsamt delges skriftligt, där medlem ska informeras om möjligheten att överklaga

Om synnerliga skäl föreligger kan dock omeedelbar avstängning eller uteslutning utan föregående varning beslutas
Lokalförening äger rätt att efter skriftlig varning, utesluta medlem enligt reglerna för lokalförening.

Överklaga avstängning och uteslutning
Medlem som avstängts eller uteslutits har rätt att få sin fråga prövad av distriktets styrelse. Överklagan ska ha inkommit till föreningens styrelse senast två månader efter beslut i lokalföreningen. Den som berörs av ovanstående beslut har rätt att närvara och yttra sig.
Distriktstyrelsens belut kan ej överklagas
Medlem som stängts av eller uteslutits av länsförening har rätt att få sin fråga prövad av förbundsstyrelsen. Vid överklagan gäller samma villkor som vid lokalförenings medlems överklagan till distriktets styrelse.Återinträde

En utesluten medlems ansökan om nytt medlemskap ska alltid bedömas av den instans som genomfört uteslutningen utifrån alla de omständigheter som vid tidpunkten för sagda ansökan är kända för föreningen. Beakta stadgans 3.1

Distriktets rätt

Medlem med förtroendeuppdrag i distriktets organisation som skadar organisationens verksamhet, bryter mot förbundets stadgar eller etiska normer kan av årsmötet i distriktet entledigas från sitt uppdragFörbundets rätt

Varning och uteslutning av förening
Förbundsstyrelsen äger rätt att efter varning utesluta förening som motarbetar RSMH:s syften. Sådant beslut kräver 3/4 majoritet.
Beslut om uteslutning gäller med omedelbar verkan. Beslutet kan överklagas till förbundsråd. Överklagandet ska vara insänt senast två månader efter beslutet. Till sammanträde där fråga om uteslutning finns på dagordningen äger lokalförening rätt att sända tre representanter med yttranderätt i frågan.
När uteslutning övervägs har förbundsstyrelsen rätt att med hjälp av lokalförenings medlemsmatrikel sammankalla extra årsmöte i lokalförening för att klargöra om föreningsstyrelsen eller dess agerande har stöd bland medlemmarna. Högst tre representanter utsedda av förbundsstyrelsen får delta i mötet.
Utesluten förening får ej använda RSMH:s namn.


Bilaga 2

Dagordning för lokalföreningens årsmöte För att övriga frågor ska behandlas krävs 2/3 majoritet samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

Bilaga 3

Dagordning för distriktets årsmöte För att övriga frågor ska behandlas krävs 2/3 majoritet samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

Bilaga 4

Dagordning för kongressen För att övriga frågor ska behandlas krävs 2/3 majoritet samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

Bilaga 5

Etiska riktlinjer för RSMH
RSMH är en brukarorganisation där medlemmar, lokalföreningar, distrikt och förbund tillsammans jobbar för att RSMH ska vara en organisation som ses som trovärdig, seriös och kompetent.

Vi vill växa som organisation och vi vill bli lyssnade på. För att det ska bli så måste alla i organisationen, medlemmar, förtroendevalda och anställda, känna till och dela vår värdegrund.

De etiska riktlinjerna gäller alla inom förbundet, medlemmar, förtroendevalda och anställda, och är till för att ge vägledning och stöd, för att stärka demokratin och gemenskapen.

Syftet med de etiska riktlinjerna är
• att bidra till ett gemensamt förhållningssätt inom vår organisation
• att bibehålla och stärka omvärldens förtroende för RSMH
• att vi förstår att vi ska bemöta varandra på ett sätt som stärker gemenskapen inom förbundet och utvecklar den enskilda medlemmen.

Värdegrund
RSMH:s verksamhet ska genomsyras av respekt för människors lika värde, öppenhet, demokratiska värderingar och arbetssätt Missbruka inte din förtroendeställning

När du representerar RSMH eller deltar i vår verksamhet ska du visa medmänsklighet, respekt och inte utnyttja någons oförmåga.

Du ska respektera andras kunskap och erfarenhet.

När du uttalar dig för RSMH ska det vara i frågor som är relevanta för vår verksamhet och inom ramen för våra styrdokument. Din information om RSMH ska vara korrekt så att den inger förtroende och underlättar samarbete.

Du ska hålla dig till fakta. Känner du inte till en sak som Du tillfrågas om ska du hänvisa till annan person eller återkomma med svar.

Vi bemöter varandra med respekt
Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska inte utsätta andra för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Du ska inte heller utsätta andra för kränkande särbehandling eller annan form av trakasserier.

Du ska i ditt handlande verka i enlighet med RSMH:s etiska riktlinjer och demokratiska värderingar och arbetssätt.

Vi värnar om allas personliga integritet

Du ska inte föra vidare det du har fått i förtroende av personer inom RSMH, om de inte själva så önskar.

Du ska tillbakavisa skvaller och förtal. Vi talar alltid MED varandra och inte OM varandra.

Du får aldrig lämna ut personuppgifter som anförtrotts dig till tredje part.

Vår verksamhet är drogfri

Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska under utövande av detta avhålla dig från alkohol och andra icke läkarordinerande droger. På så sätt värnar vi om varandra och skapar trygga möten.

Intressekonflikter och jäv Vi bör agera så att det inte uppstår beroendeförhållanden eller intressekonflikter.

För att ingen ska kunna misstänka att en person är vald eller har gynnats enbart för att den är släkt eller nära vän till någon är det viktigt att förtroendevalda, adjungerade och anställda på alla nivåer inom förbundet känner till och följer de riktlinjer som finns runt jäv.

1. Du är jävig när man behandlar ett ärende som berör dig personligen, din familj, släkt eller nära vänner.
2. En jävig person har rätt att närvara när ärendet presenteras och för att svara på frågor. Men har inte rätt att delta vid diskussion och beslut.
Riktlinjerna ovan rör beslutsfattande och betyder inte att det råder förbud för släkt eller vänner till någon som är medlem i RSMH att göra en ideell insats, när detta är bra för förbundet.