RSMH Blog

När skärmtiden tar över

article image

Från lek till likes: Hur påverkar vår digitala tid våra barn?

Det råder ingen tvekan om att vår värld har förändrats drastiskt med introduktionen av sociala medier, och med det har också vår uppfattning om psykisk hälsa förändrats. Det här är en fråga som kräver vår uppmärksamhet, särskilt när det gäller dess inverkan på ungdomar.

Den ökande psykiska ohälsan bland unga är ett bekymmer som är högst relevant över hela världen, och även i Sverige är tendensen tydlig. Sociala medier har ofta pekats ut som en bov i dramat. Jonathan Haidt, en framstående socialpsykolog, hävdar i sin bok *The Anxious Generation* att skiftet från fysisk lek till digital interaktion kan ha bidragit till en ökning av ångest, depression och självmord bland unga. Denna uppfattning, även om den är kontroversiell, speglar en växande oro över hur digitala mediers omnipresens påverkar våra barn.

Men vi måste närma oss denna fråga med nyanserad förståelse. Enligt Folkhälsomyndigheten är barn och ungdomars psykiska hälsa påverkad av flera faktorer, inklusive socioekonomiska förhållanden, familjesituation, och skolmiljö. Det är viktigt att inte isolera sociala medier som den enda källan till problem. Forskare som Candice L Odgers argumenterar i vetenskapliga tidskriften Nature att det är alltför enkelt att endast peka ut sociala medier som skurken, och vi riskerar att förbise andra viktiga orsaker till den psykiska ohälsan bland unga.

Världshälsoorganisationen, WHO, erkänner både de positiva och negativa effekterna av digitala medier på ungdomars psykiska hälsa. Det är därför viktigt att vi, som samhälle och individuellt, utvecklar en kritisk medvetenhet om hur vi och våra barn använder dessa plattformar. Inte alla studier visar på en negativ koppling mellan sociala medier och psykisk ohälsa, vissa indikerar till och med positiva effekter för de som har en balanserad användning.

Den nuvarande vetenskapliga diskursen understryker att det är en mångfacetterad fråga. Det är inte bara användningen av sociala medier som behöver granskas, utan även typen av användning. Interaktiv kommunikation med vänner kan ha en helt annan påverkan jämfört med passivt innehållskonsumerande. Forskning framöver bör fokusera på att differentiera dessa användningssätt för att få en klarare bild av sociala mediers inverkan.

Forskare uppmanar till en mer specifik analys av ungas aktiviteter på sociala medier. Denna detaljerade tillvägagångssätt skulle kunna avslöja hur olika former av engagemang påverkar ungdomars psykosociala funktion. Det är essentiellt att vi utforskar dessa mönster för att förstå vilka aspekter av sociala medier som faktiskt gynnar ungdomar, och vilka som kan vara skadliga.

I väntan på mer forskning är det klokt att hålla ett öga på vår digitala konsumtion. Att uppmuntra barn till lek och interaktion i den verkliga världen är lika viktigt som att vara medveten om riskerna med överanvändning av digitala medier. Det är också viktigt att vi inte endast pekar ut sociala medier som orsak till ungas problem, utan att vi även fokuserar på att stärka andra delar av deras liv som kan bidra till en bättre psykisk hälsa.

Vi står inför en komplex utmaning. Genom att balansera teknikens fördelar och nackdelar, och genom att adressera den bredare spektrumet av faktorer som påverkar ungas psykiska hälsa, kan vi sträva efter en sundare framtid för nästa generation. Vi får inte låta den digitala tidsåldern bli en ursäkt för att inte se och hantera de verkliga problemen som påverkar vår ungdom. Det är dags för en ögonöppnare, och en gemensam ansträngning att skydda och främja välmåendet hos våra barn i denna snabbt föränderliga värld.

Låt oss se på detta med öppna ögon utan dimslöjor

//C
240423