RSMH Blog

Bortom receptblocket

article image

Bortom receptblocket:
en ny väg för hantering av antidepressiva

I ljuset av ökningen av antidepressiva läkemedel bland svenskar – en trend som berör över 1,2 miljoner människor – har en kritisk fråga väckts om vårdenheten i hanteringen av dessa läkemedel. Mats Billmark, en individ som har kämpat med att sluta ta antidepressiva i nästan två årtionden, står i centrum för denna debatt. Hans erfarenhet belyser en större frågeställning: Är den växande förlitan på antidepressiva läkemedel en spegling av samhällets välmående eller ett symptom på en bristande vårdstruktur?

Under årens lopp har andelen svenskar som tar antidepressiva ökat med 30 procent, enligt Socialstyrelsens rapport från 2023. Denna ökning speglar inte bara en större medvetenhet om psykisk ohälsa utan också en beredvillighet hos läkare att förskriva dessa läkemedel som en snabb lösning. Billmarks personliga berättelse är ett vittnesmål om detta tillvägagångssätt, där han initialt sökte hjälp för stress och ångest men istället fick recept på medicinering som han skulle komma att ta under tjugo år.

Frågan om över- och underförskrivning av dessa läkemedel är komplex. Å ena sidan finns det de som genuint behöver medicinering för att hantera sina psykiska hälsotillstånd, och för dessa individer kan antidepressiva läkemedel vara livsförändrande. Å andra sidan finns det en oroande trend av överförskrivning, där läkemedel blir den första lösningen istället för att utforska andra behandlingsvägar som terapi eller livsstilsförändringar.

Ett av de mest oroande aspekterna av denna situation är de svårigheter som uppstår när individer försöker avsluta sin medicinering. Utsättningssymtom som koncentrationssvårigheter, förlorad sexlust och "elektriska stötar" i hjärnan är bara några av de hinder som Billmark och andra har stött på. Trots dessa utmaningar har han, utan hjälp från vården, lyckats minska sin dosering betydligt, ett bevis på möjligheten att minska beroendet av dessa läkemedel genom medveten och gradvis minskning.

Vården står inför ett tvåfrontskrig: att adressera den omedelbara behovet av att hjälpa de som lider av psykisk ohälsa, samtidigt som man utvecklar långsiktiga strategier för att förebygga överberoende av medicinering. Det är avgörande att vården inte bara fokuserar på att förskriva läkemedel utan också på att erbjuda stöd för dem som vill minska eller avsluta sin användning.

Det krävs en kollektiv ansträngning för att hantera denna utmaning: från att utbilda läkare om långsiktig medicinering och dess potentiella biverkningar till att erbjuda alternativa behandlingsmetoder. Dessutom är det viktigt att stärka patienternas kunskap och medvetenhet om deras egna behandlingsmöjligheter, vilket i sin tur kan minska beroendet av läkemedel och främja en mer hållbar tillvägagångssätt till mental hälsa.

I slutändan krävs en mer nyanserad syn på användningen av antidepressiva läkemedel, en som balanserar de omedelbara behoven hos de som lider med de långsiktiga konsekvenserna av deras användning. Genom att sätta fokus på detta kritiska område inom psykisk hälsa, kan vi börja navigera mot en framtid där individernas välbefinnande står i centrum för vården.

//C
240416