RSMH Blog

I skuggan av vården:
Övergrepp inom psykiatrin

Video preview

Övergrepp inom psykiatrin

I skuggan av den vård vi litar på, har en mörk verklighet kommit till ytan – en verklighet där patienter, i sitt mest sårbara tillstånd, utsätts för övergrepp inom psykiatrisk vård. En granskning visar att detta inte är isolerade incidenter, utan snarare en del av ett större, mer systematiskt problem som kräver vår omedelbara uppmärksamhet och handling.

Trots att dessa händelser är djupt oroande, är det kanske ännu mer bekymmersamt att många av dessa fall inte fångas upp av systemet. Övergrepp rapporteras sällan, och när de görs, möts de ofta av tystnad eller brist på adekvat åtgärd. Detta tystande och bristen på åtgärder inte bara förvärrar trauman för de drabbade, utan skickar även en farlig signal till potentiella förövare om att sådant beteende kan fortsätta ostraffat.

Det står klart att en av huvudorsakerna till denna problematik är en ojämlik maktstruktur inom vården. Patienter befinner sig i en beroendeställning till vårdpersonal, vilket kan göra det svårt för dem att rapportera övergrepp eller känna att deras röster blir hörda och tagna på allvar. Denna dynamik kompliceras ytterligare av en vårdkultur där "fasaden" ofta prioriteras framför patientsäkerhet, vilket leder till att varningssignaler ignoreras och problem tystas ner.

Men det finns hopp. Individer och grupper, både inom och utanför vårdsystemet, har börjat ta itu med dessa utmaningar. Från engagerade läkarstudenter som samlar vittnesmål och kräver åtgärder, till överläkare som uttrycker sin djupa sorg över bristerna i systemet, börjar en rörelse för förändring ta form. Detta engagemang understryker behovet av en öppen dialog och ett erkännande av problemen, så att vi kan arbeta mot en lösning tillsammans.

För att verkligen adressera och förhindra övergrepp inom psykiatrisk vård, måste vi gå vidare från erkännandet av problemets omfattning till konkreta åtgärder. Detta inkluderar bättre stöd och skydd för patienter, striktare kontroll och ansvar för vårdgivare, samt en kultur inom vården där patientens röst och säkerhet står i centrum.

Dessutom är det viktigt att politiker och beslutsfattare tilldelar de nödvändiga resurserna för att göra psykiatrin till en säkrare plats för alla. Detta innebär investeringar i utbildning, ökad transparens och ett starkare rättsskydd för de utsatta.

Till sist, det är vår gemensamma plikt att stå upp mot övergrepp i alla dess former, speciellt när det sker inom en institution som ska vara en fristad för läkning. Genom att belysa dessa frågor och kräva förändring, kan vi arbeta tillsammans för att bygga en vårdmiljö där säkerhet, respekt och medkänsla är hörnstenar. För en bättre framtid för psykiatrisk vård, låt oss ta detta första steg tillsammans.


För att vidareutveckla den väg framåt som skissats ovan, presenteras här tre konkreta åtgärder anpassade för Region Stockholm, Södermanland och Gotland. Dessa åtgärder syftar till att direkt ta itu med de utmaningar som identifierats och därmed bidra till en mer säker och tillitsfull psykiatrisk vård.

1. Skapa en oberoende granskningspanel

Först och främst behöver vi etablera en oberoende granskningspanel bestående av experter inom psykiatrisk vård, juridik, och patienträttigheter. Denna panel ska ha mandat att granska anmälningar om övergrepp, bedöma vårdgivares hantering av dessa fall, och rekommendera åtgärder. Genom att ha en sådan panel i Region Stockholm, Södermanland och Gotland, kan vi säkerställa att varje rapporterat fall behandlas med den allvarlighet och omsorg det förtjänar, samtidigt som vi upprätthåller en hög transparens och ansvarsskyldighet.

2. Utbildningsprogram för att stärka patientens röst

Nästa steg är att implementera omfattande utbildningsprogram för all vårdpersonal, från läkare till vårdassistenter, med fokus på kommunikation, etik, och patientens rättigheter. Detta bör inkludera scenariobaserad träning som visar på vikten av att lyssna till och tro på patientens berättelse. Genom att höja kompetensen och medvetenheten hos personalen kan vi bygga en kultur där patientens röst inte bara hörs, utan också värderas och ageras på. Sådana utbildningsinsatser i de nämnda regionerna kan vara nyckeln till att förebygga övergrepp och stärka patienters säkerhet.

3. Långsiktigt stöd och uppföljning för drabbade

Slutligen måste vi inrätta ett långsiktigt stöd- och uppföljningssystem för patienter som varit utsatta för övergrepp inom psykiatrin. Detta system ska erbjuda psykologiskt stöd, juridisk rådgivning, och hjälp med att navigera i vårdapparaten för att hitta alternativa vårdvägar. Genom att säkerställa att dessa resurser finns tillgängliga i Region Stockholm, Södermanland, och Gotland, kan vi erbjuda en livlina till de som behöver det mest och visa att vårdsektorn står fast vid sitt löfte om att vara ett stöd i svåra tider.

Vi behöver ta ett kraftfullt steg mot en framtid där psykiatrisk vård kännetecknas av säkerhet, respekt, och en oantastlig tillit mellan patient och vårdgivare. Detta kan bara ske genom samarbete och dialog.

//C
240409