RSMH Intressepolitik

Beställarplan 2025

article image

Beställarplan 2025

Specialistpsykiatrin för vuxna ska bli mer jämlik och behovsstyrd. Därför har Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om en ny avtalsstruktur som beskrivs i Beställarplanen 2025.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat (juni 2023) om ny avtalsstruktur för specialistpsykiatrin för vuxna för avtal som ska träda i kraft våren 2025. Beställarplanen rör allmänpsykiatri och beroendevård i öppen- och slutennivå för vuxna.

Syftet är att specialistpsykiatrin för vuxna ska bli mer jämlik och behovsstyrd genom geografiskt områdesansvar, och mer likvärdiga förutsättningar vårdgivare emellan. Dessutom ska samverkan mellan vårdgivare och med socialtjänst och omsorg utvecklas så att specialistpsykiatrin blir en del av den nära vården.

Beställarplanen har två huvudinriktningar:


Jämlik och behovsstyrd vård genom geografiskt områdesansvar

 • Den öppna specialistpsykiatrin för vuxna med områdesansvar delas in i tio geografiska ansvarsområden.
 • Specialistavtal utan områdesansvar avvecklas
 • Uppdraget utvecklas vad gäller samverkan, konsultationer och intensiv öppenvård


Jämlik och behovsstyrd vård genom förenklad och enad avtalsstruktur

 • Uppdrag och ersättningsmodell ensas mellan avtalen
 • All psykiatrisk slutenvård bedrivs i egen regi av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
 • Den allmänpsykiatriska vården bedrivs i egen regi (SLSO) i sex områden och upphandlas enligt LOU i fyra områden.
 • Öppen beroendevård ska drivas i egen regi (SLSO) i alla geografiska områden frånsett Centrala kärnan öst som upphandlas enligt LOU.


Geografiska principer i korthet

I utformningen av ansvarsområden har förvaltningen utgått från de geografiska principer för närsjukvården som beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden i maj 2021 (HSN 2021-0365). Öppen specialistpsykiatri delas in i tio geografiska områdesansvar. Den geografiska styrningen utgår från att majoriteten av patienter vill ha vård nära där de bor. Invånaren har dock rätt att söka öppenvård var som helst, inom eller utom regionen.

 • • Minsta geografiska indelning är kommun respektive stadsdel i Stockholms stad.

 • • Vårdgivaren ska samverka på strukturell nivå med de husläkarmottagningar som har geografiskt samordningsansvar inom aktuellt område.

 • • Vårdgivaren ska organisera specialistvården effektivt inom sitt områdesansvar. Det kan betyda färre mottagningar, med större patientunderlag för att kunna erbjuda en bredare specialistkompetens än idag.

 • • De geografiska gränserna för ett vårduppdrags områdesansvar ska där det är möjligt sammanfalla med indelningen för andra vårduppdrag för ökad samverkan och nära vård.

 • • Vården ska vara tillgänglig för den som väljer kollektivtrafik.

 • • Vårdutbudet ska vara någorlunda jämnt fördelat mellan den centrala regionkärnan och de regionala stadskärnorna, i enlighet med RUFS 2050.

 • • Vården ska vara tillgänglig för den som väljer kollektivtrafik.

Regionkärna,
regional stadskärna.
Områdesansvar
(kommun/stadsdel)
Vuxen befolkning
2030
Föreslagen
regi
Nuvarande
avtal
Täby-Arninge Österåker, Waxholm,
Vallentuna, Danderyd,
Täby, Lidingö
199 400 Upphandlas Aleris
Sollentuna - Häggvik Sigtuna, Upplands-
Väsby, Sollentuna,
Solna
231 032 Egen regi
SLSO
Egen regi
SLSO
Barkarby-
Jakobsberg
Upplands Bro,
Järfälla, Sundbyberg,
Järva
231 032 Upphandlas Capio, Aleris
och egen regi
SLSO
Centrala kärnan väst Ekerö, Bromma,
Kungsholmen,
Norrmalm, Östermalm,
Hässelby- (?)
340 103 Egen regi
SLSO
Egen regi
SLSO
Skärholmen Hägersten-Älvsjö
och Skärholmen
141 410 Upphandlas Prima
Centrala kärnan syd Enskede-Årsta-Vantör,
Farsta, Skarpnäck
183 313 Egen regi
SLSO
Egen regi
SLSO
Centrala kärnan öst Värmdö, Nacka,
Södermalm
234 949 Egen regi
SLSO
WeMind
Haninge Nynäshamn, Haninge,
Tyresö
150 018 Upphandlas WeMind
Flemmingsberg Botkyrka
Huddinge
177 765 Egen regi
SLSO
Egen regi
SLSO
Södertälje Salem, Nykvarn,
Södertälje
109 362 Egen regi
SLSO
Egen regi
SLSO
Stockholms län
exklusive
Norrtälje
  1 990 997 Sex områden
Egen regi

Fyra områden
upphandlas
 


Förenklad avtalsstruktur i korthet

För att åstadkomma en mer jämlik vård över länet behöver såväl uppdrag som ersättning bli mer lika mellan vårdgivarna. Det är tidskritiskt att formulera uppdrag och ersättning för att avtalen ska kunna träda i kraft 1 januari 2025. Uppdragen, och i viss utsträckning även ersättningsmodellen, ska sedan bli vägledande för de uppdrag som ska avtalas med den egenägda vården som SLSO ska bedriva.

I upphandlingsdokumenten ska krav förtydligas:

 • Allmänt krav på samverkan med andra vårdgivare samt med kommunerna/stadsdelar i det geografiska ansvarsområdet.

 • Särskilda krav på strukturell samverkan med de samordnande kommunfunktionerna i kommun/stadsdel. Målet är en samordnad vård och omsorg för patienter där fler vårdgivare och aktörer är involverade.

 • Utöka kraven på att ge konsultationer särskilt med vårdcentralerna som har det samlade ansvaret för första linjens psykiatri. Ju mer specialistpsykiatrin kan bidra med konsultationer desto mindre förväntas behovet vara av att remittera patienter till specialistpsykiatrin.

 • Ge nytt uppdrag att utveckla en ny vårdform - intensiv öppenvård. Intensiv öppenvård kan innebära möjlighet till tätare, kontakter, längre mötestider eller hembesök för patienter som bedöms ha behov av det under en tid. Denna mellanform beräknas minska behovet av slutenvård.

 • Avveckla avtal utan geografiska områdesansvar. Förändringen förväntas ge en större tydlighet för vårdgrannar och kommunerna och förbättra förutsättningarna för t ex ömsesidiga konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri. Förändringen kommer att innebära en resursförstärkning för de psykiatriska verksamheterna med områdesansvar.

 • Nivåstruktureringen av ätstörningsvården har utretts i särskild ordning och i den utredningen föreslås att vårdgivare med avtal om specialiserad öppenvård för vuxna med områdesansvar ska utgöra en nivå och kunna behandla patienter med viss ätstörningsproblematik samt samsjuklighet.