Protokoll, skrivelser, remisser etc

Årsmötesprotokoll samt RepskapsprotokollRepskapsprotokoll 2016-10-25

Årsmötesprotokoll 2017-04-25


Stockholms läns distrikt agerar i flera fall remissinstans och sänder även in yttranden.
Exempel nedan.

RSMH Stockholms läns distrikt skickade in följande yttrande: Förfrågan till centrum för psykiatriforskning från RSMH distriktsstyrelse i Stockholm 2017-03-21


Riksförbundet för Social och mental hälsa, RSMH, vill med anledning av Socialstyrelsens inbjudan till bl a intresseorganisationer att lämna skriftliga synpunkter på ovan nämnda riktlinjer anföra följande.
RSMH organiserar och företräder människor som har alltifrån lindrig psykisk ohälsa till dem som har en allvarlig och långvarig ohälsa. Depression och ångest förekommer både enskilt (exempelvis ångestsyndrom, fobier och egentliga depressioner), men även som en del i en mer komplex symtom och diagnosbild.

Helhetssyn
RSMH är även angelägna om helhetssyn och att se människan i sitt sammanhang. Individen är inte bara en patient eller en symtombärare, utan lever i ett samspel med den omgivande miljön och andra människor. När man talar om psykisk ohälsa måste man därför beakta det viktiga samspel som sker mellan den enskilde och omgivningen och hur detta påverkar vägar och möjligheter till återhämtning, i bästa fall tillfrisknande.
Det är angeläget att beakta alla grupper när man talar om psykisk ohälsa. Som vi nämner ovan företräder vi ju också människor ur gruppen med långvarig och allvarlig psykisk ohälsa, men tillstånd som depression, ångestsyndrom och relaterade ökar i förekomst och utgör därmed även en allt större andel av RSMH:s medlemmar och personkrets.

Läs mer

RSMH Stockholms läns distrikt skickade in följande förfrågan: Förfrågan till centrum för psykiatriforskning från RSMH distriktsstyrelse i Stockholm 2015-09-13


RSMH är i första hand en brukar- och anhörigorganisation för personer med psykisk ohälsa. Vem som helst kan dock bli medlem och inom RSMH distriktsstyrelse i Stockholms län finns förutom brukare och anhöriga, medlemmar som har arbetat inom psykiatrin.
När vi inom RSMH talar med företrädare inom psykiatri och politik så heter det ofta att behandlingar ska stämma överens med forskning och beprövad erfarenhet. När ordet evidens används så menas att man ska ta hänsyn till forskares, personals och brukares erfarenheter.
Nu är det så att det finns behandlingar som inte är utbredd praxis inom psykiatrin i Stockholm men som vi inom RSMH menar hjälper vissa patienter. Inom psykosbehandlingar tänker vi i det här sammanhanget främst på behandlingar som inte är inriktade på mediciner såsom kognitiv träning, positiva erfarenheter av rösthörargrupper och vi känner också till KBT-p (där p står för psykos och är en behandlingsform som finns bland annat i England där man försöker sätta in tex psykoser och rösthörning i ett för patienten godtagbart sammanhang.)

Läs mer

RSMH Stockholms läns distrikt skickade in följande yttrande till remiss "Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning”, KS dnr 151-1933/2015. 2016-02-29


Allmänt
RSMH Stockholms läns distrikt har uppmärksammats på att ovan nämnda förslag rörande kommunalt bostadsbidrag, KBH, remitterats till ett antal instanser och organisationer från kommunstyrelsens socialrotel för yttrande. RSMH är inte remissinstans men önskar ändå lämna följande synpunkter på förslaget.
Vi vill peka på att HSO Stockholms stad, som i ett sammanfattande yttrande redogör för merparten av funktionshindersrörelsens i Stockholm synpunkter, representerar oss och ett drygt trettiotal patient- och funktionshinderföreningar – föreningar som representerar en stor bredd av ohälsa och funktionsnedsättningar. Inledningsvis vill vi därför säga att vi helt delar HSO Stockholms stads synpunkter i den aktuella remissen. Utöver detta vill vi emellertid med några korta ord belysa situationen för människor med psykiska funktionsnedsättningar som en del i en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa

Läs mer

RSMH Stockholms läns distrikt skickade in följande yttrande till remiss över betänkande "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård", SOU 2015:20 2015-06-29


RSMH Stockholms läns distrikt har tagit del av remissen enligt ovan. Vi ser ett behov av att särskilt lyfta fram det kommunala och landstingskommunala perspektivet, som komplement till de svar som lämnats av RSMH:s riksorganisation respektive av Handikappförbunden HSO samt NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).
I Stockholm råder i vissa avseenden speciella förutsättningar, eftersom regionen använder vårdval på de flesta områden. Stockholms stad är vidare organiserat med stadsdelsförvaltningar, som i viss utsträckning verkar självständigt.

Sammanfattning av betänkandets ideer och förslag
Utredarens uppdrag har varit att genomföra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, den s k betalningsansvarslagen. Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt.
Utredaren konstaterar bl a att nuvarande betalningsansvarslag inte ger huvudmännen tillräckliga incitament för att åtgärda problemen med nuvarande rutiner. Planeringen blir inte det effektiva sätt att hålla samman den enskildes insatser som skulle behövas. Utredaren föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag - lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Läs mer

RSMH Stockholms läns distrikt skickade in följande remiss ang Alfa 2014-11-19

Till Stockholms kommun
Från RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) och IFS (Intresseföreningen för schizofreni) RSMH består till stor del av personer med psykisk ohälsa och IFS består främst av anhöriga till personer med psykossjukdom. Nu vänder vi oss till er som representanter för alla personer med psykisk ohälsa med frågan: Hur påverkar er politik och föreslagna budget oss? Personer med psykisk ohälsa kan få en psykisk funktionsnedsättning. Alla med psykisk ohälsa har inte det. Men de som har en psykisk funktionsnedsättning har sämre förutsättningar än vanliga personer. Det kan röra sig om minnesproblem, problem med att strukturera upp sin vardag, sociala svårigheter mm. Många har en ojämn funktionsnivå på så sätt att de kanprestera bra på vissa områden och mycket sämre på andra. Därtill kommer problem för en del av de med psykisk funktionsnedsättning att vissa kan insjukna i psykoser, manier mm och då kräva psykiatrisk heldygnsvård. Personer med psykisk funktionsnedsättning vill ha ett bra liv som alla andra om de får önska fritt. Det innebär boende, arbete, finna en partner, ett socialt liv mm. I vårt samhälle krävs det ofta att vi arbetar heltid för att få ekonomin att gå ihop. Personer med psykisk funktionsnedsättning klarar i många fall inte detta utan vill jobba deltid.

Läs mer