DEBATT

Nya domen ger hopp till dem Försäkringskassan nobbat

En ny dom kan göra det lättare att få rätt mot Försäkringskassan vid psykisk sjukdom. Vi uppmanar alla som nekats stöd att överklaga, skriver Barbro Ronsten och Håkan Jarmar, från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH på Expressens debattsida 2019-07-09.

56-åriga Birgitta har sjukersättning, tidigare kallat förtidspension, på halvtid sedan flera år på grund av psykisk och somatisk sjukdom. Den andra halvtiden var hon under 2018 arbetslös och försökte arbetsträna åtta timmar i veckan, men av det blev hon sämre. Varje läkare som hon har träffat när hon sökt vård har bedömt hennes arbetsförmåga som helt nedsatt. Hon ”har ingen förmåga att arbeta vare sig i arbete på den öppna eller den anpassade arbetsmarknaden” skriver en av läkarna. Arbetsterapeuten skriver att ”hon har inga arbetsförutsättningar detta oavsett anpassning av miljö och tid. Hon har arbetsprövat med maximalt stöd vilket i längden försämrade hennes hälsa och funktion markant”. Alla intygar samma sak: Birgitta är för sjuk för att kunna arbeta, det spelar ingen roll hur stora anpassningar som görs.

Ändå avslås både hennes ansökan om sjukpenning och om sjukersättning. Försäkringskassan anser att ”Det finns inget logiskt samband mellan beskrivna besvär och angivna begränsningar.” Från kassans egna försäkringsmedicinska rådgivare kommer ibland rena nonsenssvaren som för tankarna till Kafka.

Ofta är det personer med psykisk ohälsa som får avslag på detta sätt. Kommunernas personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning beskriver att allt mer av deras tid går åt till att hjälpa psykiskt sjuka att överklaga beslut om avslag på sjuk- eller aktivitetsersättning. Bristen på läkare i psykiatrin gör dessutom att väntetiderna är långa och många klienter lever med en ständig oro för att inte hinna få en läkartid i tid för att kunna få sin sjukskrivning förlängd. Detta framgår av Socialstyrelsens lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2018.

Att läkare gång på gång ska behöva dokumentera och skriva intyg om en sjuk persons nedsatta arbetsförmåga är dessutom ett omåttligt slöseri med vårdens resurser, när patienten ändå sedan inte får rätt till ersättning. Dessa resurser skulle användas effektivare i form av behandling för de som är sjuka. Psykiatriska diagnoser låter sig sällan fastställas objektivt. Det brukar inte finnas konkreta undersökningsfynd på det sätt som är vanligt vid många somatiska sjukdomar. Diagnos måste därför ställas utifrån en bedömning av hela symtombilden och där patientens egen berättelse väger tungt.

Detta konstaterar nu även Kammarrätten i Stockholm i en dom från den 4 juni i år (Målnummer 9520-18). Rätten upphäver i den domen Försäkringskassans avslag på ansökan om sjukpenning från en person med svår depression. Motiveringen är att det är orimligt att kräva objektiva undersökningsfynd när inga sådana kan finnas. Domen kan leda till att det blir lättare för personer med psykisk ohälsa som saknar arbetsförmåga att få rätt till ersättning.

Vi i RSMH uppmanar alla som fått avslag av Försäkringskassan på liknande sätt som Birgitta att söka igen. Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Detta är och förblir grundtanken i det välfärdssystem vi byggt upp.

Av

Barbro Ronsten
Förbundsordförande för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)


Håkan Jarmar
Styrelsen för RSMH, Stockholm/Gotlands distriktet

I samband med publicering en av ovanstående artikel framkom annat debattinlägg på samma tema. Detta är skrivet 2017-05-11 men är fortfarande rykande aktuellt. Det publicerades på Expressen debatt 2017-05-11 och kan läsas här

Försäkringskassans agerande bidrar till ett samhälle med förlorad tillit.
Varför ska jag betala skatt om försäkringen inte är ett skydd när jag behöver den? skriver Margareta Eriksson.

Annika Strandhäll, lyssna till ropen på hjälp! Läkare hävdar att deras patientkännedom, kompetens och medicinska bedömning åsidosätts. Patienter och anhöriga uttrycker frustation över kränkningen att inte bli trodd, att få sin sjukdom bagatelliserad och mista sin ekonomiska trygghet.


Försäkringskassans agerande angående sjukskrivna orsakar vrede hos många. Socialminister Annika Strandhäll har, när hon ställts mot väggen sagt att det är helt oacceptabelt att enskilda kommer i kläm. Samtidigt företräder hon en regering som vill pressa ner sjuktalen inför valet och gör det bland annat genom att dra in sjuka människors försäkringsskydd.

Förutom det lidande som själva sjukdomen innebär orsakar Försäkringskassan alltså ytterligare lidande – helt i onödan. Min vädjan och bön till dig Annika Strandhäll är: gör som du lovat, ändra på dessa missförhållanden nu!

Den första du behöver åtgärda är att Försäkringskassan ibland nonchalerar medicinsk expertis i sina beslut. Ta till exempel det fall, som jag till min stora förtvivlan och förvåning blivit vittne till, som närstående till en svårt drabbad.

Här finns förutom individens egna sjukdomserfarenheter, två helt samstämmiga sjukintyg, en diagnos och en utredning av arbetsförmågan. Två läkare av vilken en är specialist just på den aktuella sjukdomen intygar att ökad press och mer arbetstid gravt skulle försämra sjukdomstillståndet. Försäkringskassan bortser helt och hållet från detta. De väljer ut lösryckta fakta och tar inte hänsyn till hela sjukdomsbildens effekter.

Plötsligt drar de bort sjukpenningen och hävdar att det finns 100 procent arbetsförmåga. Försäkringskassans egen medicinska rådgivare som följer Försäkringskassans politiska lyhördhet får alltså mer inflytande än de läkare som har träffat patienten och gjort en ansvarig medicinsk bedömning.

Det andra som bör korrigeras är att Försäkringskassans fattar beslut som strider mot deras eget regelverk, eller är olagligt. Det är vad flera domstolsbeslut bekräftar, när överklaganden har gjorts till högre instans. Besluten är många gånger i strid med gällande regelverk. Ett exempel är det som hände min närstående: ett positivt beslut angående sjukpenning revs upp, trots att ingen av de förutsättningar, som gäller för att beslutet får ändras, hade inträffat.

Att dessutom av Försäkringskassan tvingas att stå till hela arbetsmarknadens förfogande, beredd att gå upp till heltid, när man har en permanent svår sjukdom är uppenbart oskäligt. Det strider också mot Försäkringskassans eget regelverk.

Det tredje, Annika Strandhäll, som kanske är mest alarmerande, är det samhälle du skapar, inte bara för de sjuka, utan för oss alla. Du skapar ett splittrat samhälle, där stora grupper hamnar i utanförskap och tilltron till demokratiska institutioner minskar drastiskt. När tillit saknas till samhällets funktioner uppstår lätt motsättningar.

Det skrämmer mig att Försäkringskassans agerande bidrar till ett samhälle med förlorad tillit. Varför ska vi betala skatt om pengarna inte används rättssäkert och försäkringen inte är ett skydd när jag behöver den?
Här lämnar du rum för utanförskap, misstro och antidemokratiska röster. Att tala om att enskilda kommer i kläm visar att du inte förstått vad som är problemet.
Sjuka kommer inte “i kläm“.
Deras livbojar dras medvetet undan när de försöker komma upp ovanför vattenytan. Jag vädjar till dig – lyssna på deras rop på hjälp!


Margareta Eriksson
Anhörig