Aktuellt

Aktuella händelser alternativt viktig info

Coronaviruset – här är RSMH:s riktlinjer:

Stanna hemma när du är sjuk
Var uppmärksam på symtom och stanna hemma om du känner dig sjuk. Det gäller både i föreningen och privat. Tillhör du en av de grupper som riskerar bli väldigt sjuka av coronaviruset rekommenderar vi dig att stanna hemma. Exakt vilka som tillhör riskgrupper är inte helt klarlagt, men en stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen.

Lokalföreningen kan neka besökare som uppvisar ett eller flera av följande symtom, även lindriga varianter:
Snuva
Hosta
Halsont
Huvudvärk
Muskel- och ledvärk


och/eller

Feber

På så sätt undviker du att smitta andra. Undvik också att ta andra personer i hand, även om du känner dig frisk.
Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Du kan också ringa 113 13 om du har allmänna frågor.

Hur länge ska jag stanna hemma?
Huvudregel är att du ska stanna hemma så länge som du har symtom = är sjuk. Har du rest utomlands rekommenderar förbundskansliet att du inte besöker lokalföreningen över huvud taget under de närmaste två veckorna efter hemkomst.

Större arrangemang ställs in

RSMH:s förbundskansli rekommenderar att lokalföreningar och distrikt ställer in arrangemang som till exempel årsmöten, medlemsmöten eller andra större sammankomster där deltagarna måste sitta tätt.

Vad kan jag göra för att slippa smitta?
Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Här kan du se en film på hur du tvättar händerna på bästa sätt.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till föreningen efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Här tar vi inte i hand
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Därför ska vi undvika just detta. Använd andra sätta att hälsa.

Studiedag 2020-03-31

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst. Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.

Studiedagen är inriktad på Myndigheten för delaktighet. Hans von Axelsson kommer att hålla i dagens verksamhet.

Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som främjar genomförandet av funktionshinderspolitiken. Detta gör myndigheten genom att utveckla och sprida kunskap om hinder för delaktighet samt stödja ansvariga samhällsaktörer.

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar med att främja genomförandet av funktionshinderpolitiken på alla nivåer i samhället.

Uppdraget är att verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och för jämlikhet i levnadsvillkor.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för arbetet.

Vi kommer också att lägga in ett avsnitt om ensamhet mellan kl 15 och 16.


Tid: Onsdagen den 31 mars 2020, kl 13.00 - 16.00.
Plats: Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan.

Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen.
Tacksam om ni anmäler ert deltagande genom att klicka här eller på länken nedan och fylla i uppgifterna alternativt anmäla via e-post. Kostnad: 60 kr/person.

Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan studiedag) eller per e-post info[at]rsmhstockholm.se (byt ut [at] mot @ i adressen)

Studiedag 2019-12-11

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst. Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.

Studiedagen är inriktad på opinionsarbete. Christer Jerström, verksamhetschef på RSMH Stockholm Gotland kommer att hålla i dagens verksamhet.
Det är ett oomtvistat faktum att opinionsarbete är ett svårt men viktigt ämne, idag rör sig alla organisationer (ideella som kommersiella) runt opinionsbildning på ett eller annat sätt. Dagens syfte är att ge en större förståelse för de olika byggstenar som opinionsarbete består av, samt på vilken grund ett framgångsrikt opinionsarbete vilar på.

Ämnen som kommer att behandlas är grundpelarna i opinionsarbetet, Vad, Hur, När men framförallt TILL VEM skall opinionsarbetet riktas. Dagen kommer att riktas in på att åskådliggöra vilka möjligheter och verktyg som man kan använda sig av i sitt opinionsarbete. Där ingår till exempel det personliga mötet, det skrivna ordet, de sociala medierna etc. Dessa ingångsvinklar kommer att behandlas under dagen.

Tid: Onsdagen den 11 december 2019, kl 9.30-16.00.
Plats: Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan.

Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen.
Tacksam om ni anmäler ert deltagande genom att klicka här eller på länken nedan och fylla i uppgifterna alternativt anmäla via e-post. Kostnad: 60 kr/person.

Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan studiedag) eller per e-post info[at]rsmhstockholm.se (byt ut [at] mot @ i adressen)

Studiedag 2019-09-19

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst. Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.

Förmiddagen:
Under förmiddagen berättar Pia Redlund om (SER) social och ekonomisk rättighetsrådgivning. Sverige är ett rikt land med en utbyggd välfärd. Trots detta finns det människor som lever i fattigdom och ekonomiska svårigheter. I forskning beskrivs att det har blivit allt svårare för människor att få del av sina rättigheter via samhällets olika stödsystem.

Eftermiddagen:
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, genom Elin Molander som berättar om Gode män och förvaltare och hur dessa fungerar.

Tid: Torsdagen den 19 september 2019, kl 9.30-16.00.
Plats: Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan.

Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen.
Tacksam om ni anmäler ert deltagande genom att klicka här eller på länken nedan och fylla i uppgifterna alternativt anmäla via e-post. Kostnad: 60 kr/person.

Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan studiedag) eller per e-post info[at]rsmhstockholm.se (byt ut [at] mot @ i adressen)

Debattartikel 2019-07-09Debattartikel av Barbro Ronsten, Förbundsordförande RSMH samt Håkan Jarmar, Kassör RSMH Stockholm Gotland publicerad Expressen 2019-07-09.
Läs hela artikeln här


2019-07-12

I samband med att ovanstående artikel publicerades framkom annan liknande artikel som delvis berör ämnet ovan. Denna debatt artikel finns i samband med ovanstående debattartikel.

2019-07-22

Ytterliggare inlägg i frågan, denna gång från arbetsgivares synvinkel. Denna debatt artikel finns i samband med ovanstående debattartikel.

Studiedag 2019-06-13

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst. Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.

Förmiddagen:
Anna Nergårdh, särskild utredare i Regeringskansliet, leder en utredning med uppdrag att föreslå hur en omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet ska genomföras.

Eftermiddagen:
Ulrika Lindblad, Kompetenscentrum för kultur och hälsa, talar om kultur i vården och regionens kulturpolitik.

Tid: Torsdagen den 13 juni 2019, kl 9.30-16.00.
Plats: Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan.

Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen.
Tacksam om ni anmäler ert deltagande genom att klicka här eller på länken nedan och fylla i uppgifterna alternativt anmäla via e-post. Kostnad: 60 kr/person. Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan studiedag) eller per e-post info[at]rsmhstockholm.se (byt ut [at] mot @ i adressen)

Studiedag 2019-05-09

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst. Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.

Förmiddagen:
Vi kommer att ta upp personligt ombud, PO. Medverkan ännu ej klar.

Eftermiddagen:
Milana Kapfält och Theodor Ricklefs från Patientnämnden i Region Stockholm redogör för stödpersonverksamheten i regionen.
Isabella Canow, RSMH, verksam som stödperson redogör för sina erfarenheter.

Tid: Torsdagen den 9 maj 2019, kl 9.30-16.00.
Plats: Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan.

Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen.
Tacksam om ni anmäler ert deltagande genom att klicka här eller på länken nedan och fylla i uppgifterna alternativt anmäla via e-post. Kostnad: 60 kr/person. Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan studiedag) eller per e-post info[at]rsmhstockholm.se (byt ut [at] mot @ i adressen)

Studiedag 2019-03-07

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst. Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.

Kristina Videla, Alfa Stockholm, talar om arbete och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Tar upp de möjligheter som finns i Stockholm

Ulla Elwing Ekström, Steg för steg, redogör för sysselsättningsprojektet.

Bosse Blideman, Tanke och handlingskraft, talar om de kooperativa möjligheter som finns

Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan studiedag) eller per e-post info[at]rsmhstockholm.se (byt ut [at] mot @ i adressen)

Tid: Torsdagen den 7 mars 2019, kl 9.30-16.00.
Plats: Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan


Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen. Kostnad 40 kr som betalas vid ankomst

Och plötsligt var det afton……..
1920-05-05 - 2019-01-25


Herta Fischer somnade in natten till den 25 januari 2019.
Herta Fischer föddes i Wien 1920 och debuterade som konsertpianist som sjuåring. Hon kom till Sverige som artonåring 1938, då hon flydde den oroväckande utvecklingen i Österrike tillsammans med sin mor.
Herta, som redan då varit konsertpianist i flera år, kom sedan att stanna i Sverige och blev med tiden en etablerad kulturpersonlighet som mötte stora musikaliska framgångar i sitt nya hemland.
Vid ett tillfälle berättade hon om en oförglömlig upplevelse, hon fick ge en pianokonsert i en gruvort i Kiruna, man hade tagit ned en flygel som man med stor möda lyckats stämma och balansera i den för flygeln ovana miljön. Den spelningen gjorde ett mycket stort intryck på henne var ett kärt minne.

Hon var under många år en engagerad politiker och satt bland annat i landstinget i runt 30 år för V’s räkning, och på senare år var hon engagerad i kommunpolitiken i Solna Sundbyberg. Utöver sin politiska bana var Herta mycket engagerad i personer med psykisk ohälsa. Hon var drivande i den lokala RSMH föreningen i Solna Sundbyberg ända fram till sin bortgång. Hon hade flera förtroendeuppdrag inom RSMH, hon var bland annat både valberedare och revisor i RSMH-distriktet, medlem i flera förtroenderåd, utöver detta som sagt, arrangör av olika kulturella evenemang, men framförallt en mycket mycket god medmänniska med enorm empatisk förmåga.

Den 20 april 2014 sändes ett radioprogram om och med Herta där hon berättar om sin kärlek till musiken, sin relation till pianot och politiken och om de dramatiska första åren som ung pianist i Sverige. I programmet spelar hon musik av Mendelssohn, Haquinius, Honegger, Milhaud, Eisler och flera andra av sina favoritkompositörer.

För att lyssna till programmet klicka här.

Herta Fischer blev 98 år gammal.

Äntligen åter!! Ingen jul utan

NERVÖSA DAMTEATERN med ängslig herre

"Och så var det jul igen"
En tragikomisk julcabaret med sång, dans, skrik & vrål, och en och annan liten suck
Regi: Lill-Marit Bugge
11 & 12 Dec 2018 kl 18.00
Bångska våningen
Stureplan 6, 3 trappor (hiss) Biljetter 70kr, Fika med kakor & bullar 30kr

Biljettbokning : info@rsmhstockholm.se alternativt 08/644 62 20

Flier kan laddas ned här

Studiedag 2018-12-13

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst. Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.

Ann-Charlott Timander, forskare inom området kvinnor, tvångsvård och tvångsbehandling medverkar. Hon är verksam inom Södertörns högskola och Göteborgs universitet.

Charlotte Klinga, FoU:NU, FOU har tillsammans med de tre andra äldre-FoU:erna, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, genomfört en fördjupad analys av stödinsatser till personer över 65 år med psykisk ohälsa. Arbetet har genomförts inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län.

Under eftermiddagen möter vi Jessica Ericsson, L, ansvarig för psykiatrifrågorna inom SLL under mandatperioden 2014-2018. Hon talar om sina erfarenheter av psykiatrin under mandatperioden.

Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan studiedag) eller per e-post info[at]rsmhstockholm.se (byt ut [at] mot @ i adressen)

Tid: Torsdagen den 13 december 2018, kl 9.30-16.00.
Plats: Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan


Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen. Kostnad 40 kr som betalas vid ankomst

Studiedag 2018-11-15

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst. Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.

Under förmiddagen kommer Birgitta Härkönen Smidhammar, "gammal" professionell dansare, dansterapeut, beteendevetare, Leg Psykoterapeut och handledare och talar under temat ”Vitalitet-rörelse-nyfikenhet-skapande och relationer".
Dessutom lite övningar, fysisk aktivitet samt mjuka och lugna rörelser - som alla kan vara med på.

Under eftermiddagen möter representanter från SLL, SLSO. Dessa talar om PRIO-satsningarna och den aktuella Uppdrag Psykisk hälsa

Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan studiedag) eller per e-post info[at]rsmhstockholm.se (byt ut [at] mot @ i adressen)

Tid: Torsdagen den 15 november 2018, kl 9.30-16.00.
Plats: Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan


Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen. Kostnad 40 kr som betalas vid ankomst

Uppdatering föreningsinformation 2018-10-15


Uppdaterat föreningsinformationen avseende RSMH Gläntan, TyresöStudiedag 2018-09-27

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst. Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.

Under förmiddagen kommer Emma Fredriksson, Utredare, Uppdrag psykisk hälsa vuxna, och talar om uppdrag psykisk hälsa. Lisa Gagnerud, strateg, Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Kompetenscentrum vuxna, redogör för hur PRIO-medlen har fallit ut i Stockholm. Båda kommer från Stockholms stad

Under eftermiddagen möter vi Jonas Anderson RSMH, som talar om vardagsmakt, personlig ekonomi och RSMH:s projekt för ensamkommande. Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan studiedag) eller per e-post info[at]rsmhstockholm.se (byt ut [at] mot @ i adressen)

Tid: Torsdagen den 27 september 2018, kl 9.30-16.00.
Plats: Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan


Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen. Kostnad 40 kr som betalas vid ankomst

Uppdatering föreningsinformation 2018-08-31


Uppdaterat föreningsinformationen avseende RSMH Gläntan, TyresöPolitikerutfrågning 2018-08-28 & 2018-08-30


RSMH Stockholm/Gotland har den stora äran och nöjet att inbjuda medlemmar och andra till politikerutfrågning.
Denna kommer att avhållas på St Göransgatan 82, vid 2 tillfällen.
Den 28:e kommer M, C, L, Kd samt SD att utfrågas mellan kl 16 & 19
Den 30:e kommer S, V, Mp & F! att utfrågas på samma sätt mellan kl 16 & 19.
Anledningen till 2 olika dagar samt blockvis är för att efterfråga och folkusera på vad respektive parti själva vill göra, inte för att kritisera motståndarnas planer.
Partierna kommer att få samma frågor och moderator samt samtalsledare är riksdagsledamoten och fd generaldirektören för Socialstyrelsen Barbro Westerholm.
Anmälan till utfrågningarna sker via webformulär som nås via länk nedan:


Välkomna

Valsiten nås genom att klicka härFrågeställningarna till politikerutfrågningarnaUppdatering föreningsinformation 2018-08-08


Uppdaterat föreningsinformationen avseende RSMH Kamratringen, Gotland samt RSMH Gläntan, Tyresö


Studiedag 2018-05-03

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till erfarenhetsutbyte.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till en träff där vi diskuterar arbetet inom funktionshinderråd och brukarråd och hur vi kan förbättra vårt arbete. Vi kommer genom intressanta inledningar ge mera effektiva verktyg för RSMH:s representanter. RSMH:s kvalitetsdokument utgör ett viktigt underlag

Anna Skoglund, Psykiatrin i Sydväst, BISAM talar om sina erfarenheter inom om-rådet.

Helene Sjöblom, Hägersten/Liljeholmens sdf/Stockholms stad, uppsökare och bi-ståndsbedömare, talar om sina erfarenheter inom området

Som förberedelse föreslår vi att du läser RSMH:s skrift ”Kvalitet på dina villkor”. Kan laddas ner från www.rsmh.se.
Vi bjuder på lunch.

Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan erfarenhetsutbyte) eller per e-post info@rsmhstockholm.se

Tid: Torsdagen den 3 maj 2018, kl 9.30-16.00.
Plats: RSMH Förbundskansli, Intrumentvägen 10, T-bana Örnsberg


Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen.

Studiedag 2018-03-08

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst.
Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.
Under förmiddagen kommer Malin Lindgren, Psykiatri Södra Stockholm och talar om kvinnor och psykisk ohälsa.
Anna Langseth, redaktör Revansch talar om RSMH-förbundets ”metoo-kampanj”.
Under eftermiddagen möter vi Titti Winbladh, konstnär som berättar om kvinnor och konstnärligt skapande utifrån erfarenheter från bl a Beckomberga.


Tid: Torsdagen den 8 mars 2018, kl 9.30-16.00.
Plats: Läns - HSO, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan.


Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen.

Aktuella artikar etc, klicka här.

Äldre händelser


Klicka här för ett urval av äldre kallelser och händelser