Verksamhetsplan 2020

Detta är ett förslag på verksamhetsplan avseende 2020. OM du vill lägga tilll en fråga eller poängtera eller har annan åsikt låt oss då få reda på detta genom att klicka på knappen längst ned i detta formulär och delge oss din tanke eller förslag.

INTRESSEPOLITIK

Distriktet
ska:

• Sträva efter ett samhälle som gör att personer med psykisk ohälsa får ett värdigt liv och kan leva lika länge som normalpopulationen

• Tillsammans med de lokala föreningarna arbeta opinionsbildande för att våra medlemmars rättigheter och livskvalitet respekteras

• Tillsammans med lokalföreningarna arbeta för att lyfta fram aktuella och angelägna sociala- och hälsovårdsfrågor till beslutsfattare inom såväl regioner som kommuner

• Fortsätta arbetet med att uppvakta politiska partier i Region Stockholm samt Region Gotland.

• Påverka planerade förändringar i vårdens och socialtjänstens organisation och informera om dessa.

• Påverka tillgänglighet, bemötande och kvalitet avseende psykiatrisk vård.

• Arbeta för större utrymme av patientens delaktighet i den egna vårdsituationen utifrån Patientlagen och patientcentrerad vård.

• Arbeta för att öka tillgången till olika former av psykoterapi.

• Arbeta för att tekniska hjälpmedel även blir tillgängliga för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

• Fortsätta att ställa krav på tillräckliga resurser för de socialpsykiatriska verksamheterna.

• Verka för att medlemmars rätt till eget hem och boendestöd, samt rehabilitering, arbete och sysselsättning tillgodoses.

• Arbeta för att lyfta upp frågan om tandvårdens tillgänglighet för psykiskt funktionshindrade

• Arbeta för att väcka medias och medborgarnas intresse för personer med psykiska funktionsnedsättning och tillvarata frågan om personligt ombud för personer med psykisk ohälsa.

• Arbeta för att motverka diskriminering av äldre och funktionshindrade personer.

• Tillvarata erfarenheterna från försöken med MB (medarbetare med brukarerfarenhet) och Peer Support ( som ett stöd till inneliggande).


FÖRENINGSSTÖD

Lokalföreningarna är ryggraden i distriktets arbete. Att vara ett stöd och framförallt hjälpa föreningarna med deras administrativa göromål är en högt prioriterad fråga för distriktet.

Distriktet
ska:
• inom de ramar som anges av distriktets stadgar stödja lokalföreningarna i deras verksamhet, tillhandahålla studier och gemensamma sammankomster förlokalföreningarnas förtroendevalda och medlemmar.

• informera föreningarna om fördelen med självhjälpsgrupper inom föreningarna.

STUDIEVERKSAMHET

Distriktet
ska:
• anordna utbildningsdagar i föreningskunskap

• informera lokalföreningarna om möjligheten till samarbete, bl a i form av studiecirklar med respektive ABF-avdelning.

• behandla viktiga intressepolitiska frågor inom distriktets studieverksamhet.

• informera om folkhälsofrågor samt alternativa behandlingsmetoder

• ordna utbildningar för de lokala RSMH-företrädarna verksamma i samverkan

MÅNGFALDSFRÅGOR

Distriktet
ska:
• arbeta för att stötta lokalföreningar som tar emot medlemmar med olika etnisk, kulturell och sexuell bakgrund.

• bevaka och uppmärksamma de speciella problem som utlandsfödda med psykisk ohälsa kan ha.

SAMVERKANSFRÅGOR

Distriktet
ska:
• arbeta för att RSMH skall vara representerat i de olika samverkansorganen som finns inom landstinget (brukarråd), kommunerna samt HSO Stockholms län / Stockholms stad på läns- och kommunnivå

INFORMATION

Distriktet
ska:
• fortsätta med den kunskapsspridning om psykisk ohälsa i samverkan med lokalföreningarna.

• vidareutveckla distriktets hemsida och de sociala medierna

• Bygga upp kompetens inom informationsområden som ideella organisationer traditionellt

FRITIDSVERKSAMHET

Distriktet
ska:
• under året anordna en gemensam utflykt med syfte att stärka samarbetet och bygga nätverk mellan föreningarna.

RÖSTRÄTT

Distriktet
ska:
• fortsätta aktiviteterna kring Rösträtt inom distriktet, bl a i samarbete med Psykiatrin Södra Stockholm