Aktuella artiklar

Saxat ur tidningar, media och annat

Metro - Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar kraftigt

2018-02-05

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i större omfattning i Sverige än i övriga nordiska länder. Mer än dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa i dag i jämförelse med för tio år sedan, uppger Socialstyrelsen.
Närmare 190 000 barn och unga mellan 10 och 24 år lider av någon form av psykisk ohälsa. Det uppger Socialstyrelsen i en rapport från december, och som SVT var först med att skriva om.
De barn och ungdomar som finns med i statistiken är de som vid minst ett tillfälle har fått slutenvård eller specialiserad öppenvård eller fått psykofarmaka utskriven. De visar att antalet barn med psykisk ohälsa och som är mellan 10 och 17 år mer än fördubblats i jämförelse med för tio år sedan. För unga vuxna mellan 18 och 24 handlar det om en 70-procentig ökning under samma period.
Vad som ligger bakom utvecklingen är svårt att svara på, uppger Peter Salmi, utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen. Delvis kan det bero på att det i dag finns en ökad medvetenhet och att barn och unga således är mer villiga att berätta om sina psykiska besvär – men det är med all säkerhet inte hela sanningen.
–Jag har svårt att tro att det bara handlar om allmänna symptom som unga är mer benägna att berätta om. Det finns absolut med i bilden – men sammantaget tror vi ändå att det finns en reell och faktisk ökning av depression oavsett om barn och unga talar mer eller mindre om det, säger Peter Salmi.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i större omfattning i Sverige än i övriga nordiska länder, uppger Socialstyrelsen. Mestadels handlar det om depressioner och olika typer av ångestsyndrom. I takt med detta har också utskrivningen av antidepressiva läkemedel ökat i omfång.
Av de 190 000 barn och unga som lider av psykisk ohälsa består den största gruppen av unga kvinnor mellan 18 till 24 år. Medan ungefär var tionde av alla flickor, pojkar och unga män lider av någon form av psykisk ohälsa, slår detta mot ungefär 15 procent av alla unga kvinnor.
– Men vad gäller ökningen som sådan kan vi se att den varit lika stor bland alla i hela ungdomsgruppen. Så förmodligen handlar detta om en förändring i de miljöer där unga ofta vistas. Saker som diskuteras och framförs är att skolan kan ha ett annat arbetssätt i dag i jämförelse med tidigare. Det kan också handla om att det blivit svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket gör att det tar längre tid att etablera sig i vuxenlivet, säger Peter Salmi.
Sara André, kurator på BRIS, delar upplevelsen av psykisk ohälsa som ett växande problem bland barn och unga. Hela 4 av 10 kontakter med BRIS handlar om sådant som oro, ensamhet och ångest.
– Mycket är kopplat till familj och skola. Och där ser vi att det finns många brister – att barn inte får den hjälp som de har rätt till. Det finns ett stort behov av förebyggande och mer tillgängliga insatser, säger Sara André.
Hur ska man som vuxen agera om man misstänker att ett barn mår dåligt?
– Det första är att man ska våga ställa frågan, man ska inte vara rädd för att klampa in och göra fel. För det är något som ofta kommer upp i våra samtal – att barnet inte känner sig sedd, att det finns en massa vuxna i dess närhet men som inte engagerar sig.

Läs mer på denna länk här

Metro - "Ekonomerna: 5 skäl till varför pengarna inte räcker i välfärden"

2018-02-05

45 procent tycker att sjukvården är den viktigaste frågan som politikerna borde ta tag i. Det enligt den senaste YouGov-undersökningen som gjorts på uppdrag av Metro. Men nöten att knäcka är hur välfärden framöver ska finansieras.
Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer pengarna och arbetskraften helt enkelt inte att räcka till.
Metro har med hjälp av flera ekonomer rankat de viktigaste orsakerna till vad som ligger bakom resursbristen.

1.

Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. Förra året ökade Sveriges befolkning med 144 000 personer. Det är den största ökningen sedan 1861, och de kommande tio åren beräknas vi öka med ytterligare 1 050 000 invånare. Det innebär också att behovet av välfärdstjänster ökar snabbare än någonsin. Om inga åtgärder vidtas kommer gapet mellan intäkter och kostnader uppgå till 59 miljarder kronor 2021, varnar Sveriges kommuner och landsting, SKL.
– Kommunerna har höjt sina skattesatser, men det räcker inte om man vill behålla den nuvarande standarden med samma personaltäthet. Och behovet kommer fortsätta öka de närmsta åren, säger Harry Flam, professor i internationell ekonomi och ordförande i Finanspolitiska rådet.

2.

Fler yngre och äldre. Den största utmaningen är dock sammansättningen av befolkningsökningen. Befolkningen växer extra snabbt i yngre och äldre åldrar – grupper som har ett särskilt stort behov av skola, sjukvård och äldreomsorg. Samtidigt krymper gruppen inrikes födda personer i arbetsför ålder som bidrar till systemet genom att betala skatt.
– Hade det inte varit för den höga nivån av migranter och flyktingar som tagit sig till Sverige de senaste åren, hade underskottet på arbetskraft varit ännu större, säger Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på SKL.

3.

Ställer högre krav – som också kostar mer. Kostnaderna för välfärden har ökat med 70 procent i fasta priser sedan 1980-talet, enligt SKL. Men detta kan inte bara förklaras av att vi blivit fler – under samma period ökade befolkningen ju bara med 20 procent. Istället beror kostnadsutvecklingen till stor del också på att vi med tiden ställer högre krav. Idag kan vi bota och behandla fler sjukdomar och sjukvården blir mer avancerad för varje år som går – men med detta kommer också en högre nota.
– Ju rikare vi blir desto mer vill vi konsumera i allmänhet – och det gäller också välfärdstjänster. Vi vill ha en högre nivå på äldreomsorgen, bättre behandlingar och finare skolor, säger Eva Mörk, professor i offentlig ekonomi vid nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet.

4.

Kompetensbrist och hög sjukfrånvaro. Polis, skola och vård har svårt att få tag på och behålla utbildad personal – och sjukfrånvaron i kommuner och landsting gör inte saken bättre. Enligt beräkningar från SKL genererade den sjukfrånvaro i kommunerna som varade längre än 30 dagar ett bortfall av personal motsvarande drygt 28 000 årsarbetare 2016.

5.

Svårare att effektivisera. Mobiltelefoner, kylskåp och kläder blir allt billigare att producera. Det på grund av den tekniska utvecklingen som gör att industrierna kan tillverka fler varor för samma peng. Men i skola och sjukvård är det svårare att effektivisera på samma sätt då verksamheterna till största del består av personalkostnader – vilka dessutom ökar i takt med löneutvecklingen.
– Säg att en doktorstimme kostade 500 kronor för 20 år sedan och att det samtidigt kostade 200 kronor att tillverka en brödrost. Idag kanske en doktorstimme kostar 1000 kronor – men brödrosten kostar fortfarande bara 200 kronor, säger Harry Flam.

Läs mer på denna länk här

Läkartidningen - Två typer av försäkringsmedicinska utredningar ska försvinna i år

2018-01-08

I dag kan Försäkringskassan beställa tre typer av försäkringsmedicinska utredningar av landstingen och regionerna. Men under 2018 ska utredningsmodellerna särskilt läkarutlåtande (SLU) och teambaserad medicinsk utredning (TMU) fasas ut till förmån för aktivitetsförmågeutredning (AFU).

– AFU är den nyaste utredningsformen och den är också standardiserad. Det innebär att de tester som ingår är obligatoriska. I TMU, som är den utredning som företrädesvis används i dag, så får läkaren och övriga professioner själva välja vilka tester de ska göra, vilket innebär att vi inte kan säga exakt hur utredningen kommer att se ut. Vi kan inte heller följa upp metoden på samma sätt. Det är det främsta skälet till att vi tycker att AFU är en bättre metod, säger Malin Ottenvang, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Britt Arrelöv, ordförande och medicinskt sakkunnig i Stockholms läns landstings försäkringsmedicinska kommitté, har i kontakt med väl insatta läkarkollegor och andra personer verksamma i Stockholm fått bilden av att förändringen både kan ha fördelar och innebära möjliga risker.

– Som jag uppfattar det är den stora fördelen att det på något sätt blir enklare och att det blir mer strukturerat eftersom det är en sorts utredning och inte tre olika. Det kan man se som en fördel, säger Britt Arrelöv.

Ett möjligt problem för utredningsleverantörerna handlar om att det vid AFU är en läkare som genomgått utbildning i försäkringsmedicinska utredningar som avgör om fler professioner ska involveras i utredningen. Det går inte, till skillnad mot TMU, att på förhand att säga om psykologer, arbets- och fysioterapeuter behövs. Det skulle kunna leda till att dessa professioner »går på tomgång« och att det blir svårt att planera verksamheten.

– Samtidigt kan man ju säga att det är »overdo« att använda mer personal och kompetenser än vad man behöver. Så det är väl bra, tycker jag personligen, att läkaren gör bedömningen vilka andra som behöver komma in, än att alla ska möta alla, säger Britt Arrelöv.

Malin Ottenvang har en viss förståelse för att det logistiskt kan bli lite krångligt för utförarna, det vill säga landstingen och regionerna, men säger samtidigt:
– Jag tror inte att det nödvändigtvis måste vara ett problem. Samtidigt är det svårt för oss att ta hänsyn till det. Vi måste se till vårt behov och den försäkrades behov. Det är det viktiga för oss.
Enligt de rapporter Britt Arrelöv fått från kollegor handlade problemen 2017 i första hand dock inte om vilken utredningsform som använts.

– Det stora problemet för sjukvården har varit hur Försäkringskassan planerar sin verksamhet och vilken kompetens som beställarna, det vill säga handläggarna, har. Till exempel när de ska beställa en utredning eller inte. Det har varit det största problemet som jag uppfattat det. Får du till bra rutiner så förefaller det, enligt de svar jag fått, som att det är positivt att man gör en strukturerad modell.

Enligt Malin Ottenvang arbetar Försäkringskassan på flera sätt för att säkerställa att de försäkringsmedicinska utredningarna ska fungera väl.

– Vi har ett uppdrag i regleringsbrevet om att öka kvaliteten och enhetligheten av handläggningen i de här ärendena. Det här året har det varit ett väldigt stort fokus på försäkringsmedicinska utredningar, och det pågår många olika aktiviteter som syftar till öka kvaliteten.

AFU startade som ett pilotprojekt i åtta landsting och regioner 2013 och var från början framtaget för kortare sjukfall. Enligt Malin Ottenvang kan det på vissa håll behövas utbildningsinsatser för att alla landsting och regioner fullt ut ska kunna gå över till AFU.

– Det finns nog ett visst utbildningsglapp i vissa landsting, och vi kommer tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting att ta reda på hur förutsättningarna ser ut för respektive landsting och ta fram planer för när de kan övergå helt till AFU. Några landsting har genomfört AFU ända sedan starten 2013, och jag tror inte att det finns något landsting som inte har gjort AFU alls. Däremot finns det landsting som inte har tillräckligt mycket utbildad personal i dag.

Läs mer på denna länk här

Adhd-läkemedel från sjukvården felanvänds

2018-01-09

Adhd-läkemedlet metylfenidat har blivit allt vanligare på den illegala drogmarknaden. En ny analys av Socialstyrelsen visar att merparten av tabletterna kommer från den svenska sjukvården.
Det finns också indikationer på att en grupp vuxna patienter kombinerar metylfenidat med annan narkotika på ett riskabelt sätt.
Förskrivningen av adhd-läkemedel har ökat under flera år och trenden tycks fortsätta. Under 2016 hämtade omkring 50 000 vuxna ut något adhd-läkemedel från apotek. Majoriteten fick metylfenidat. Samtidigt har polisens beslag av läkemedlet ökat – från runt 150 tabletter om året i början av 2000-talet till omkring 7 000 tabletter om året de senaste åren.
– Utvecklingen tyder på att det har blivit lättare att få tag i dessa läkemedel på den illegala drogmarknaden, även om de beslagtagna tabletterna utgör en liten del av den totala mängden som skrivs ut. Därför har vi undersökt var läkemedlen kommer ifrån genom att spåra i vilket land de sålts, säger Daniel Svensson, projektledare för rapporten.
En femtedel av de drygt 9 700 tabletter som beslagtogs mellan januari 2015 och början av maj 2016 gick att spåra. Merparten av de dessa tabletter visade sig vara utskrivna inom den svenska hälso- och sjukvården.
– En sannolik väg ut är via enskilda patienter som får metylfenidat förskrivet. Bara en liten del av de spårbara tabletterna har smugglats in från andra länder, säger Daniel Svensson.

Manar till uppmärksamhet
Rapporten visar också att omkring 30 procent av de vuxna, ungefär 15 000 personer, som fick metylfenidat under 2015 samtidigt fick flera andra narkotiska preparat, som ångestdämpande bensodiazepiner och smärtstillande opioider. Bland dessa är det många som fått sina läkemedel från flera av varandra oberoende läkare, på olika vårdcentraler. Närmare 35 procent av de som hade flera uttag av narkotiska läkemedel hade minst tre förskrivande kliniker. Drygt tio procent hade minst fyra förskrivande kliniker.

– Att blanda olika narkotikaklassade läkemedel utan att någon läkare har en helhetsbild av behandlingen väcker frågor om felanvändning. Det utgör en allvarlig patientsäkerhetsrisk, i och med att man riskerar allvarliga biverkningar av att kombinera flera preparat, säger Peter Salmi, utredare.

Socialstyrelsen vill med rapporten uppmana sjukvården att vara uppmärksam på signaler om att metylfenidat missbrukas.

– Det är exempelvis viktigt att förskrivningen sker under kontrollerade former och att sjukvården har fastställda rutiner för att löpande utvärdera varje patients behandling. Med den kommande nationella läkemedelslistan kommer varje behandlande läkare också att få bättre överblick över patientens alla läkemedel, säger Daniel Svensson.
Socialstyrelsen betonar samtidigt att läkemedlet, rätt använt, är ett effektivt och säkert läkemedel. För personer med adhd kan det ha avgörande betydelse för livskvaliteten, tillsammans med psykosociala och pedagogiska stödinsatser samt kognitiva hjälpmedel.

Patienter får skriva egna remisser till vården

2017-10-05 (först publicerat 2014-05-24)

Den som vill kan skriva en egen remiss till en specialistklinik i vården. En blankett för det finns på landstingets hemsida, men få utnyttjar möjligheten.

-Alla patienter hos Östergötlands landstinget har rätt till en så kallad second opinion, alltså en andra undersökning av de problem man sökt för. En blankett för patienters eget remisskrivande ligger numera på landstingets hemsida. Ulf Flodin, som är läkare, kom med idén till blanketten eftersom han själv sett egenremisser som han tycker varit svåra att tyda.
Det är få som skriver egenremiss. Hand- och plastikkirurgen rapporterar 29 egenremisser av totalt 4 000 förra året. Neurokirurgen hade fyra av 1 498. Kardiologen i Norrköping hade 15 och thoraxkliniken inga. Däremot hade barn- och ungdsompsykiatrin BUP i centrala länsdelen 75 procent av sina remisser i form av egenremisser.
- Det ska inte bli nån skillnad i hur snabbt man får vård om man skriver själv eller om en läkare formulerar remissen, säger Lasse Pettersson, som är ordförande i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd.

Nedan utdrag ur 1177.

Remiss

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du har gått till. Då kan du behöva en remiss för att få komma dit

För att komma till en vårdcentral eller en akutmottagning behövs ingen remiss. Där görs en första bedömning av de besvär du har. Om det behövs får du en remiss för att komma vidare till en annan specialist, till exempel en hudläkare.
Remissen innehåller information om vad du behöver få för vård, det kan vara en bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom till exempel information om hur du mår, vad du har för symtom samt tidigare sjukdomar och besvär.
Oftast är det en läkare som skriver en remiss, men det finns också annan vårdpersonal som har möjlighet att göra det, till exempel en sjuksköterska på en barnavårdscentral.
I regel ser du inte remissen själv, men du ska alltid få veta varför remissen skickas och vad du ska få för vård när du blir kallad till mottagningen som tar emot remissen. Du ska också få veta hur lång tid du kan behöva vänta på att få komma till mottagningen, som kan finnas på ett regionsjukhus till exempel.
På en del mottagningar krävs alltid en remiss från en läkare för att få en tid. Vilka mottagningar som kräver remiss varierar och därför bör du ta reda på hur det fungerar på den mottagning du vill komma till. Vilka regler som gäller för remiss bestämmer varje landsting och region själv.

Remiss i ett annat landsting eller region
Ibland kan man få en remiss till specialiserad vård i ett annat landsting eller region, exempelvis om den vård du behöver inte finns där du bor. Då betalar ditt landsting eller region sjukresorna och dina boendekostnader.
Om du får en remiss till öppen specialiserad vård, det vill säga vård som inte kräver att du blir inlagd, kan du själv välja var i landet du vill få den. En gråstarrsoperation är en sådan typ av vård. Då får du själv betala dina rese- och boendekostnader.
Om du själv väljer att söka öppen specialiserad vård i ett annat landsting eller region är det viktigt att ta reda på vilka remissregler som gäller på den mottagning dit du vill komma.
Om du måste ha en remiss i ditt eget landsting eller region när du söker vård måste du även ha det där du väljer att söka vård. Du behöver remiss även om vården i det andra landstinget eller regionen inte kräver det.

Remissregler i olika delar av Sverige
Samtliga landsting och regioner kräver remiss för medicinsk service, till exempel röntgenundersökningar och provtagningar. TILL FÖLJANDE ÖPPNA SPECIALISTMOTTAGNINGAR BEHÖVER DU DÄREMOT ALDRIG REMISS, i vilken del av Sverige du än söker vård:
• gynekologi
• barnmedicin
• psykiatri
• fysioterapeut/sjukgymnast
• könssjukdomar
• smittskydd

Remisskrav till vissa mottagningar
I några regioner och landsting behövs remiss bara till vissa mottagningar. Det gäller:
Dalarna:
remiss krävs till psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar.

Jämtland/Härjedalen:
remiss krävs för smärtbehandling av specialistläkare.

Jönköping:
krav på remiss till öppen specialiserad ögonsjukvård för vuxna, 18 år och äldre.

Gotland:
remiss krävs för barnmedicin för barn över två år.

Stockholms län:
Remisskrav gäller för logopedi, obstetriska ultraljud, medicinsk fotsjukvård, huddiatermi, planerad specialiserad rehabilitering, öron-näsa-hals-akuten/Karolinska Universitetssjukhuset Solna (med undantag av vård som inte kan anstå). Från den 1/1 2017 behövs även remiss till specialiserad hudsjukvård samt specialiserad öron-, näsa- och halssjukvård.

Uppsala:
remiss krävs till psykoterapibehandling.

Värmland:
krav på remiss till neuropsykiatriska utredningar.

Västerbotten:
Remisskrav gäller för barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsklinik, hudmottagning, habiliteringscentrum, laboratoriemedicin och röntgenavdelningarna.

Östergötland:
regionen har ett avtal om integrativmedicinsk vård och behandling med antroposofisk inriktning som kräver remiss från landstingsfinansierad vårdcentral eller specialistklinik.

Örebro:
för skolbarns besök hos logoped för en dyslexibedömning krävs remiss från elevhälsan eller specialistläkare. Vid språkstörningar och dyskalkyli krävs även psykologbedömning. Från och med 1 april 2017 krävs även remiss för utredning av könsdysfori.

Inga övriga krav på remiss
Övriga landsting och regioner har inga remisskrav utöver de på medicinsk service. Det gäller Blekinge, Gävleborg, Halland, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Jämtland/Härjedalen, Skåne, Sörmland, Västmanland, Västernorrland samt Västra Götaland.

Egenanmälan
I många landsting går det att beställa tid direkt hos en specialiserad läkare, utan att ha en remiss. En del mottagningar vill då att du skriver en så kallad egenanmälan, som ibland också kallas egenremiss eller egen vårdbegäran.
En sådan innebär att du skriver till mottagningen och berättar om hur du mår och varför du söker vård. Ibland finns det blanketter för att göra en egenanmälan. Om den som tittar på din egenanmälan tycker att du behöver en undersökning får du en kallelse till mottagningen.
En egenanmälan för att få vård i ett annat landsting eller region kan du bara skriva om det inte finns krav på remiss där du vill få vård, eller i ditt eget landsting eller region.

Vårdgarantin varierar
När du får en remiss till en mottagning inom ditt eget landsting eller region gäller den nationella vårdgarantin, som innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. För specialistmottagningar gäller att du inte ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få en besökstid på specialistmottagningen du blivit remitterad till.
Får du en remiss och väljer att söka vård i ett annat landsting eller region gäller inte vårdgarantin längre. Då är det ditt medicinska behov av vård som avgör hur lång väntetiden blir.
Patientavgiften för ett vårdbesök kostar olika mycket, beroende på vad det är för vård och vart den skickas. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.
Under tiden du väntar på att få komma till den mottagning du har fått remiss är det den som skrev remissen som har ansvar för att du får den vård du behöver. Blir besvären värre medan du väntar ska du kontakta den som skrev remissen.

Framtidens psykiatri förutsätter mer långsiktig samverkan

2017-07-06

Både publiken och de inbjuda samtalsgästerna visade stort engagemang när framtidens psykiatri diskuterades under en paneldebatt i Psykisk Hälsa-huset i Almedalen. Hur den psykiatriska vården kan förbättras, forskningen tas till vara och hur vi får ökat fokus på patientens delaktighet och brukarmedverkan var några av diskussionsämnena.

-Avstigmatiseringen av psykisk ohälsa har gått väldigt fort. Jag känner mig privilegierad att få uppleva detta i min tid. Däremot ligger utvecklingen efter när det gäller resurser, kompetens och tillgänglighet, säger Ullakarin Nyberg, ordförande för Svensk Psykiatrisk Förening

-Vi kan se den allra största attitydförändringen hos de unga. För dem är det inget konstigt med BUP eller diagnoser. Och allt som är talbart sprider sig och blir avdramatiserat, säger Anki Sandberg, ordförande för NSPH.

-Historiskt sett har vi kommit långt när det gäller att minska skammen kring psykisk ohälsa. Jag märker att politiker pratar lite oftare, lite mer om psykisk ohälsa. Nästa steg är att se till att få fram mer resurser till den psykiatriska vården, säger Lars Ohly, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Han påpekar att enligt den Funktionsrättskonvention som Sverige skrivit under så har samhället, och i praktiken vårdutförarna, förbundit sig att involvera patient- och funktionsrättsorganisationerna i genomförandet och utvecklingen av vården. Något som i nuläget inte fungerar i praktiken. Anki Sandberg inflikar att om detta ska kunna förverkligas och innebära verkligt kvalitetsutvecklingsarbete så måste det avsättas resurser för patient- och brukarorganisationer. Reellt inflytande förutsätter möjlighet till utbildning och kompetensutveckling som omfattar brukarrepresentanterna.

Hon får medhåll av Anders Åkesson, regionråd (mp) i Region Skåne med ansvar för primärvård, psykiatri och tandvård.

-Samtalen mellan vården och brukarorganisationer måste bygga grunden för en fungerande samverkan. Det kan inte bara bygga på kortsiktiga projektmedel – det ger ingen långsiktighet, säger Anders Åkesson.

Fokus på psykisk hälsa centralt för att uppnå jämlik hälsa

2017-06-26

För att den folkhälsopolitiska visionen om mer jämlik hälsa ska bli verklighet krävs medvetna satsningar på psykisk hälsa. Samt att brukarrörelsen får förutsättningar – i inflytande, tid och resurser – att kunna vara med påverka utvecklingsarbete i alla dess faser.

Det är NSPH:s rekommendationer i vårt yttrande kring delbetänkandet ”För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4” NSPH ser positivt på att delbetänkandet har ett tydligt fokus på jämlik hälsa i det folkhälsopolitikiska arbetet, men vill samtidigt lyfta fram att psykisk ohälsa måste vara ett av de mest prioriterade områdena när ramverket ska omvandlas till konkreta förslag. Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och personer med psykisk ohälsa är på flera sätt en av de allra mest socioekonomiskt utsatta grupperna i samhället idag, något som inte tas upp specifikt i betänkandet.

NSPH ser att detta fokus på psykisk hälsa behöver genomsyra alla led av arbetet, från den strukturella målnivån genom de statliga myndigheterna och ned på lokal nivå. Ett sätt att konkret ge psykisk hälsa större fokus kan exempelvis vara att förtydliga att Länsstyrelserna behöver ha ett större fokus på psykisk ohälsa. De aktörer som Länsstyrelserna samarbetar med och ger stöd till är några av de aktörer som är allra viktigast för att ge stöd och vård till enskilda, det vill säga kommuner och landsting. På samma sätt som Länsstyrelserna i dagsläget kan göra kompetenshöjningsinsatser kring våld i nära relationer bör de erbjuda kompetenshöjningsinsatser och stöd kring psykisk ohälsa.

En genomgående brist i det föreslagna ramverket är även synen på brukarrörelsens roll i det föreslagna utvecklingsarbetet – där betänkandet föreslår att det ska inrättas ett dialogforum för att stärka dialogen med civilsamhället.

NSPH menar att ett årligt dialogforum är otillräckligt – brukarrörelsen bör få möjlighet att påverka i alla faser av det mångfacetterade arbetet med jämlik hälsa. Civilsamhället har ofta kunskap och erfarenheter av hur verkligheten ser ut för den målgrupp som representeras som närmare speglar en nulägesbeskrivning än vad som är möjligt för det offentliga att ha. Dessa representanter kan också bidra med andra perspektiv och förslag på lösningar, vilket borde ses som en resurs i detta arbete.

– Vill man ha med brukarrörelsen på riktigt i arbetet så bör man ha relevanta representanter i alla faser av arbetet – från planering till genomförande och uppföljning – och på regelbunden basis, säger Nicole Wolpher, intressepolitisk talesperson på NSPH.

Om man på allvar vill ha en stärkt, och mer levande, dialog med civilsamhället vill NSPH påpeka att i så fall måste resurser avsättas för att representanter från civilsamhället ska kunna arvoderas för deras arbetsinsatser.

Mät och följ upp

2017-05-29

En grundutmaning i arbetet med betänkandet har varit att det är svårt att öka effektiviteten och höja kvalitén i äldreomsorgen när vi inte vet hur det ser ut från början. Kortsiktiga budgetar, verksamhetsmål som byts från det ena året till det andra och bristande uppföljningar gör att det är svårt att utvärdera de insatser som gjorts hittills. Det gäller så väl stora aktörer som mindre initiativ.

-Jag har kommit ut och träffat så många eldsjälar som gör fantastiska saker för äldre och förbättrar deras psykiska hälsa, men när vi vill veta mer om vad de har för underlag för att kunna följa upp arbetet så tar det stopp. Det är någon som man inte tänker på i ivern med att komma igång och uträtta saker, säger Susanne Rolfner Suvanto.

Hon vill därför uppmana alla som engagerar sig i ideella och/eller brukarinriktade initiativ att se till att det finns någon form av dokumentationsunderlag. Om så bara i enkel form; det här vill vi, så här gör vi och detta har vi följt upp. Och att man frågar dem som berörs av insatsen, det glöms tyvärr ofta bort.

-Det är oerhört centralt med uppföljning – och att man reflekterar över vilka man frågar. Det är inte av elakhet som så många missar detta. Det är allmänmänskligt, men vi behöver bli bättre på att tänka mer långsiktigt och ta med tankarna om utvärdering från början, säger Susanne Rolfner Suvanto.

En av de lärdomar som hon fått under den intensiva tiden som enskild utredare är att det finns många möjligheter att tänka nytt inom äldreomsorgen. I synnerhet om vi vidgar våra perspektiv och ser hur de gör i våra nordiska grannländer, där de oftare har ett bredare perspektiv på äldrevården och hur man hanterar psykisk ohälsa.

-Finland satsar mycket på modern välfärdsteknologi, Norge har tagit fram en långsiktig plan för äldrevård och i Storbritannien finns det peer supportrar för demenspersoner, säger Susanne Rolfner Suvanto.

I Sverige tror hon att arbetet kunde lyftas till nya höjder genom inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för äldres psykiska hälsa, inspirerat av hur de arbetar inom Svenskt Demenscentrum.

Betänkandet ”Läs mig – en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer” presenterades sista mars och sedan dess har Susanne Rolfner Suvanto mest rest land och rike runt och presenterat slutsatserna i den tusen sidor digra luntan.

-Jag föreläser om hur kommuner och landsting kan använda sig av slutsatserna i betänkandet i sitt eget arbete. En kommun ska göra en studiecirkel av delar av materialet, vilket känns jättekul, säger Susanne Rolfner Suvanto.

Utöver det gläds hon åt att snart få samarbeta med Hjärnkoll igen, som kommer anlita henne som extern expert. Detta i och med Riksförbundet Hjärnkolls planerade satsning på att få fram fler seniorambassadörer. Tidigare i våras blev det klart att Folkhälsomyndigheten under 2017 beviljat knappt en miljon kronor för detta.

Nyfiken på betänkandet? Lyssna på avsnittet med Susanne Rolfner Suvanto i NSPH:s podd Kafferast i Kunskapsfabriken, där hon berättar mer om dess innehåll.

Fler unga säker psykiatriskvård

2017-03-01 (DN debatt)

Allt fler unga i Stockholm söker psykiatrisk vård. På Bup-akuten ökade antalet besök med 25 procent förra året. De unga tjejerna mår allra sämst.– Det beror inte på att unga söker för minsta åkomma, de mår lika dåligt som andra åldersgrupper, säger professor Christina Dalman, vid Karolinska institutet.

För två år skrev DN om att var tionde tonåring i Stockholm gick på Bup. Ny statistik från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) visar att den psykiatriska vårdkonsumtionen fortsätter att öka. Förra året fick drygt var tionde tjej mellan 13–24 år psykiatrisk vård i Stockholms län.
På Bup-akuten ökade antalet besök med 25 procent förra året. Antalet nätter när unga fick stanna kvar på akuten över natten, ökade dubbelt så mycket. De flesta akuta fallen är tonåringar mellan 15–17 år, med en liten övervikt tjejer, 58 procent.
– De lider av ångest, oro, nedstämdhet, självmordsförsök och aggressivitet. Vi har även fler ensamkommande och asylsökande som mår mycket dåligt och är avvisningshotade eller flyttas runt på boenden, säger Per-Olof Björck, verksamhetschef på Bup.
Varför de akuta fallen ökar är oklart, men det handlar inte om att de unga söker i onödan.
– Däremot tryter orken runt omkring ungdomar fortare i dag än för tio år sedan. Vi kan se att aggressiviteten ökar, det blir bråk hemma, man slår sönder saker och polis tillkallas. Föräldrar och samhälle säger ifrån fortare. Samhället har mer aggressiva uttryck i dag. Det är så man visar både att man finns och att man mår dåligt, säger Per-Olof Björck.
Andelen unga med en psykiatrisk diagnos i länet har mer än fördubblats på ett decennium. 2014 fick åtta procent av tjejerna mellan 13 och 24 år en ångestdiagnos, och nära fyra procent av killarna.
Även depressioner, ätstörningar, adhd och autismdiagnoser drabbar fler.
– Det har funnits tongångar att unga rusar i väg så fort de mår dåligt, för att killen gjort slut, eller att det är modernt att må dåligt. Men vi ser inga tecken på det i vår forskning. Ungas ohälsa ligger på samma nivå som andra grupper, säger Christina Dalman, professor på Karolinska institutet och enhetschef på CES.
Forskarna ser däremot tydliga tecken på att det blivit tuffare att klara sig i samhället med begränsning. Ökningen kan också bero på att stigmatiseringen kring psykisk ohälsa minskat.
– De unga går kanske i bräschen. De har börjat våga prata om psykisk ohälsa och det är inte lika förknippat med skam och skuld som bland vuxna, säger hon.
De vanligaste diagnoserna bland unga mellan 18–24 år är depression och ångest. Neuropsykiatriska problem som adhd och autism är vanligare bland de yngre.
Forskarna uppskattar att vårdkonsumtionen bland unga troligen ligger i underkant och att många som behöver hjälp fortfarande inte söker eller får vård.
– Vi tror att det finns ett stort mörkertal. Mellan 40 till 60 procent av de vuxna söker inte vård för depression för att de känner skam och skuld. De unga är kanske först med att bryta stigmatiseringen och söka hjälp.
Unga går inte till primärvården utan söker i första hand psykiatrisk specialistvård.
– Därför måste vi satsa mer på första linjens psykiatri på husläkarmottagningarna, men också på elevhälsan och ungdomsmottagningar. På alla ställen där man lätt träffar ungdomar ska det finnas psykologer och intresserade läkare.
Christina Dalman menar också att man borde ta hjälp av bland annat intresseorganisationer i arbetet mot psykisk ohälsa.
– Jag tycker absolut att man kan tänka ett bredare ansvar och inte bara sjukvård. En kompetens kan vara lekmannastöd på gräsrotsnivå. I Köpenhamn har man exempelvis lokaler där unga som mår dåligt kan träffa äldre att prata med. Jag tycker att vi måste tänka i nya banor, pröva och utvärdera, säger hon.
Även Per-Olof Björck är positiv till nya sätt att möta unga. Bup Stockholm har även en frågelåda för unga på nätet.
– Att ungdomar fortsätter att må dåligt beror på att de inte har någon att prata med. Dialogen mellan vuxenvärlden och ungdomarna måste bli bättre. Mår man dåligt så stänger man av och isolerar sig och ältar sina egna bekymmer. Man blir självupptagen på ett dåligt sätt. All dialog gör att stress och ångest sjunker.
Han menar också att fler tidiga insatser krävs för att undvika att ungdomarna kraschar på Bup-akuten.
– Olika skolor är olika rustade för neuropsykiatriska svårigheter. Första linjens psykiatri är inte heltäckande i Stockholm. Det finns mycket att se över i ungdomars närmiljö för att de ska få stöd, säger han.

Jessica Ritzen

Allt fler barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa

2016-05-18

På tio år har antalet unga i Stockholms län som söker hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin fördubblats. Bland 18–25-åringar ökar den grupp som själva uppger att de lider av psykisk ohälsa kraftigt. Det visar en rapport från Stockholms Stadsmission.

Fram till tonåren tycker svenska barn att de har en god – både fysisk och psykisk – hälsa. Men därefter uppger allt fler barn och unga att de har ett eller flera symtom på psykisk ohälsa.

I en undersökning från Stockholms läns landsting från 2014 var ångestdiagnoser vanligast i åldersgruppen 18 till 24 år, åtta procent av kvinnorna och fyra procent av männen. 18–24-åringarna har också den högsta andelen sluten psykiatrisk vård i Stockholms län.

Varför har ni tagit fram en rapport om psykisk ohälsa?
– Vi möter många barn och unga i våra verksamheter som mår riktigt dåligt, vi försöker uppmärksamma behovet av ett bättre samarbete mellan skolan, socialtjänsten och landstinget, säger Stadsmissionens direktor Marika Markovits.

Att åldersgränsen i barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, för 15 år sedan sänktes till 18 år – i Stockholm var den 20 tidigare – drabbar unga vuxna, menar hon.
– Vuxenpsykiatrin har ingen beredskap. Vi såg direkt att det här kommer att bli ett problem och vi är helt säkra på att det går att förebygga psykisk sjukdom genom tidiga insatser, säger Marika Markovits.
Men ungdomar – särskilt unga män – dröjer enligt henne med att söka hjälp. Trots att självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15 och 24.
– Sverige har en nollvision för självmord sedan 2008. När det gäller vuxna ser vi att självmorden planar ut men i gruppen 15–24 fortsätter de att öka, bland män 20–24 år har de ökat från 60 till 100 på bara två år. Nollvisionen är uppenbarligen inte effektiv
Bristen, menar Marika Markovits, uppstår när ungdomar ska överföras från BUP till vuxenpsykiatrin, när olika delar av det offentliga systemet ska överlappa varandra.
– Vår erfarenhet är att många unga inte hittar in i vuxenpsykiatrin. Svårigheten är att få rätt hjälp i rätt tid, när samhället inte har tillräckliga resurser att nå och hjälpa alla de unga som mår psykiskt dåligt, säger hon.
I Stockholms län finns särskilda mottagningar för unga vuxna. Men tillgången till psykiatrisk vård för den gruppen skiljer sig åt geografiskt i länet, det största utbudet finns i delar av länets norra halva. Det visade en rapport från landstingets revisorer tidigare i år.

Varför ökar den psykiska ohälsan hos barn och unga?
– Från 13 år och uppåt känner många unga en hög grad av stress, en upplevelse av otillräcklighet, de tror inte att de får någon plats i samhället. Kraven ökar i skolan och de som inte är starka och kapabla stöts ut snabbare. Har man en skörhet så ökar risken för psykisk ohälsa i dag, säger Marika Markovits.
Forskningen visar, påpekar hon, att ökad ungdomsarbetslöshet bidrar till psykisk ohälsa och att de neuropsykiatriska diagnoserna ökar.
– Men det finns också en ökad benägenhet att söka hjälp, säger Marika Markovits.
Den psykiska ohälsan ökar bland samtliga ungdomsgrupper – oavsett familjeförhållanden, födelseland, arbetsmarknadsstatus, föräldrarnas socioekonomi med mera. Den slår på alla samhällsnivåer.
I rapporten lyfter Stockholms Stadsmission ändå fram fyra grupper – barn till missbrukare, barn till föräldrar med långvarigt försörjningsstöd, elever med långvarig frånvaro och nyanlända barn och unga – som i särskild hög grad riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.
– I genomsnitt har ett barn i varje klass en förälder som dricker för mycket. Andelen barn i familjer som lever under mycket knappa förhållanden ökar och graden av krigstrauman bland nyanlända barn ökar, säger Marika Markovits.

Utredarens uppmaning, mät och följ upp!

2017-05-29

I arbetet med att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen har den enskilda utredaren Susanne Rolfner Suvanto finkammat kunskapsläget kring äldrevården och äldres psykiska hälsa. Hon ger en delvis bister beskrivning av bristande underlag, hattiga verksamhetsplaner och frånvarande utvärderingar. Hennes budskap är att även ideella initiativ behöver mäta och följa upp sitt arbete, för att det ska kunna ge betydelse på längre sikt.

En grundutmaning i arbetet med betänkandet har varit att det är svårt att öka effektiviteten och höja kvalitén i äldreomsorgen när vi inte vet hur det ser ut från början. Kortsiktiga budgetar, verksamhetsmål som byts från det ena året till det andra och bristande uppföljningar gör att det är svårt att utvärdera de insatser som gjorts hittills. Det gäller så väl stora aktörer som mindre initiativ.

-Jag har kommit ut och träffat så många eldsjälar som gör fantastiska saker för äldre och förbättrar deras psykiska hälsa, men när vi vill veta mer om vad de har för underlag för att kunna följa upp arbetet så tar det stopp. Det är någon som man inte tänker på i ivern med att komma igång och uträtta saker, säger Susanne Rolfner Suvanto.

Hon vill därför uppmana alla som engagerar sig i ideella och/eller brukarinriktade initiativ att se till att det finns någon form av dokumentationsunderlag. Om så bara i enkel form; det här vill vi, så här gör vi och detta har vi följt upp. Och att man frågar dem som berörs av insatsen, det glöms tyvärr ofta bort.

-Det är oerhört centralt med uppföljning – och att man reflekterar över vilka man frågar. Det är inte av elakhet som så många missar detta. Det är allmänmänskligt, men vi behöver bli bättre på att tänka mer långsiktigt och ta med tankarna om utvärdering från början, säger Susanne Rolfner Suvanto.

En av de lärdomar som hon fått under den intensiva tiden som enskild utredare är att det finns många möjligheter att tänka nytt inom äldreomsorgen. I synnerhet om vi vidgar våra perspektiv och ser hur de gör i våra nordiska grannländer, där de oftare har ett bredare perspektiv på äldrevården och hur man hanterar psykisk ohälsa.

-Finland satsar mycket på modern välfärdsteknologi, Norge har tagit fram en långsiktig plan för äldrevård och i Storbritannien finns det peer supportrar för demenspersoner, säger Susanne Rolfner Suvanto.

I Sverige tror hon att arbetet kunde lyftas till nya höjder genom inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för äldres psykiska hälsa, inspirerat av hur de arbetar inom Svenskt Demenscentrum.

Betänkandet ”Läs mig – en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer” presenterades sista mars och sedan dess har Susanne Rolfner Suvanto mest rest land och rike runt och presenterat slutsatserna i den tusen sidor digra luntan.

-Jag föreläser om hur kommuner och landsting kan använda sig av slutsatserna i betänkandet i sitt eget arbete. En kommun ska göra en studiecirkel av delar av materialet, vilket känns jättekul, säger Susanne Rolfner Suvanto.

Utöver det gläds hon åt att snart få samarbeta med Hjärnkoll igen, som kommer anlita henne som extern expert. Detta i och med Riksförbundet Hjärnkolls planerade satsning på att få fram fler seniorambassadörer. Tidigare i våras blev det klart att Folkhälsomyndigheten under 2017 beviljat knappt en miljon kronor för detta.

Nyfiken på betänkandet? Lyssna på avsnittet med Susanne Rolfner Suvanto i NSPH:s podd Kafferast i Kunskapsfabriken, där hon berättar mer om dess innehåll.

Mer kunskap om psykisk ohälsa behövs för att minska elevfrånvaron
2017-05-17

Positivt att situationen kring elever som är frånvarande från skolan uppmärksammas, men för få konkreta förslag och väl smalt fokus på närvarostatistiken. Det anser NSPH i sitt yttrande över utredningen kring elevfrånvaron och hur den ska minskas.

Med betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera SOU 2016:94” lägger Utbildningsdepartementet fram en rad förslag med syfte att minska den ogiltiga frånvaron i skolan. NSPH ser positivt på arbetet med att främja närvaron i skolorna, där NSPH:s målgrupp (barn och ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, lever med psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk ohälsa) är överrepresenterade bland de elever som är långvarigt frånvarande.
Att få frånvarande elever mer närvarande i skolan är ett komplext arbete som behöver ske på flera olika plan och av olika samhällsinstanser. Det är beroende av vilken kunskap och kompetens skolans personal har för att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet för barn med olika sorters psykisk ohälsa, men även av hur tillgänglig primärvård och psykiatrisk vård är för barn och unga. Sist men inte minst är det av största betydelse att föräldrar till barn med psykisk ohälsa får det stöd de behöver för att kunna ge bästa möjliga stöd till sina barn, men också att de den vård och de stöd som de behöver för egen del.
Utredningen har tagit sig an en viktig fråga och NSPH instämmer i många av de resonemang som görs, yttrande men anser att det är för få konkreta förslag kopplade till resonemangen i betänkandet. Det ensidiga perspektivet på just frånvaron blir dessutom för smalt. NSPH vill i sitt yttrande framhålla att det är viktigt att det görs en helhetsbedömning av enskilda elevers situation, där graden av frånvaro endast är en faktor.
-För att kunna lyckas öka närvaron i skolan krävs mer kunskap om olika elevers förutsättningar. För att exempelvis kunna göra en relevant åtgärdsplan kan det behövas stor förståelse för och kunskap om psykisk ohälsa. Det finns ett behov av kompetenshöjning längs med hela skolkedjan – från stödpedagoger till rektorer och huvudmän, säger Nicole Wolpher, intressepolitisk talesperson för NSPH.
NSPH vänder sig dock emot att funktionsnedsättning i betänkandet anges som en individfaktor, det vill säga en faktor som kan hänföras till eleven, och inte som en skolfaktor. Skolan har svårigheter att möta elever med psykiska funktionsnedsättningar. Skolans personal behöver ökad kunskap om psykiska funktionsnedsättningar och om hur läromiljön kan anpassas utifrån de olika individernas behov. Många elever far idag illa i den svenska skolan på grund av skolans oförmåga att möta dem utifrån deras förutsättningar, trots att skolförfattningarna är tydliga med att undervisningen ska anpassas. Skulle skolan klara av detta, behöver funktionsnedsättningar såsom NPF eller andra psykiska funktionsnedsättningar inte längre vara en riskfaktor och frånvaron skulle minska rejält.
Att beskriva funktionsnedsättning som en individfaktor, bidrar till eller spär på ett synsätt som handlar om att det är eleven som har svårigheter och inte skolan. Trots att vi vet att skolan har svårt att göra läromiljön pedagogisk tillgänglig för alla elever. Det är ett synsätt som inte utvecklar den svenska skolan eller ger elever förutsättningar att lyckas i skolan.
I arbetet med att minska frånvaron anser NSPH att det är viktigt att skolan lyssnar in eleven och ser dess vårdnadshavare som en värdefull resurs. Eleven är expert på sin egen livssituation och vårdnadshavarna har lång erfarenhet av barnets behov och förutsättningar.
Rörande betänkandet anser NSPH dessutom:
-att elevhälsan omgående behöver få ökade resurser, då den idag har begränsade möjligheter att bedriva sitt förebyggande arbete. Det är också avgörande att elevhälsan har en bred kompetens i att fånga upp psykisk ohälsa eller psykiska funktionsnedsättningar för att kunna ge rätt stöd eller remittera vidare till rätt instans.
– att samtliga lärare behöver mer kunskap kring bemötande av elever med psykisk ohälsa eller psykiska funktionsnedsättningar samt ta del av den specialistkunskap som elevhälsan besitter.
-att ansvarsområdena och samverkan mellan elevhälsan och andra stödinstanser, såsom barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten, förtydligas. Detta så att det inte uppstår glapp där elever bollas fram och tillbaka utan att få det stöd som behövs.
– att rätten till en samordnad individuell plan (SIP), som finns lagstadgad i hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen, också ska införas i skollagen. Detta för att underlätta för elever som under skoltiden också har kontakt med kommunen eller landstinget.
-att utredare bör fokusera mer på den forskning som finns kring vad som gör att man trivs i skolan, hellre än att konstatera att det finns kunskapsluckor kring vad som förhindrar frånvaro.
– att skolans verksamhet i större grad samverkar med representanter från civilsamhället, såsom brukarrörelsen, för att föra in den kunskap och de perspektiv som finns där.

Kunskapssammanställning om diskriminering pga psykisk ohälsa
2017-05-09

Nu är den här – den första systematiska kunskapsöversikten om diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Det är NSPH-projektet Din Rätt som ligger bakom den, ihop med journalisten och forskaren Sofia Wikman, och förutom att samla alla relevanta studier i frågan sedan tio år tillbaka kommer de också med en rad rekommendationer om hur diskrimineringen stoppas.

Kunskapssammanställningen är kostnadsfri och hittas här för nedladdning som PDF-fil. Dessutom finns den i en kortversion som är lättläst och lättdistribuerad. Ladda ned kortversionen digitalt här!

Din Rätt hoppas att kunskapssammanställningen ska vara ett användbart verktyg för att stoppa orättvisor mot personer med psykisk funktionsnedsättning och annan form av psykisk ohälsa. Det är inte bara nödvändigt men också fullt möjligt. Den som vill får därför gärna sprida och använda skriften och dess upptäckter så mycket den bara kan.

God läsning!